25 Februari 1954 2. 220 volt te leveren. Kan zij zelf niet controleren of de leverantie is zoals zij behoort te zijn? B&W stellen voor de brief van de P.U.E.M. voor kennisgeving aan te nemen, maar liever zou spreker zien, dat er op werd gereageerd. Van de P.U.E.M. mag toch worden verwacht, dat de zaken in orde zijn. De heer VAN ANDEL herinnert aan zijn eerder gedaan ver zoek op willekeurige tijdstippen steekproeven te nemen om de spanning te controleren. Dit is beter dan klachten af te wachten, want velen bemerken het niet, wanneer de spanning te laag is. Een te lage spanning is financieel schadelijk voor de afnemers en er moet rekening worden gehouden met de belangen van degenen die met stuivers en dubbeltjes moeten rekenen. Spreker wil niet volstaan met de Soestenaren in de pers op te wekken met klachten te komen, maar acht het be ter, dat B&W de P.U.E.M. verzoeken steekproeven te nemen en de Raad van de resultaten op de hoogte te stellen. De VOORZITTER kan zich voorstellen, dat klachten uit het publiek voor de P.U.E.M. van betekenis kunnen zijn. Daarnaast kunnen B&W de P.U.E.M. verzoeken eigener beweging hier en daar steekproeven te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het gesprokene door de Voorzitter besloten. De brief van de P.U.E.M. wordt aangenomen voor kennis geving c. Verzoek van de Provinciale Contact Commissie om subsidie in de plattelandslectuurvoorziening met voorstel dit voor kènnisgeving aan te nemen onder mededeling, dat in de begroting voor 1954 een bijdrage van f. 750.is ge raamd d. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Ge meenten betreffende controle administraties met voorstel van Burgemeester en Wethouders deze voor kennisgeving aan te nemen. Overeenkomstig het voorstel van B&W wordt besloten deze beide volgnummers aan te nemen voor kennisgeving. e. Klacht van de heer P.H.W. van der Horst inzake het be drijf van de heer Smink aan de Beetzlaan/Schrikslaan met voorstel dit aan Burgemeester en Wethouders ter afdoe ning in handen te stellen. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat de klacht van de heer Van der Horst bij velen in de omgeving van het bedrijf heerst. Gaarne zou zij vernemen, hoe deze zaak wordt afge wikkeld De VOORZITTER zegt toe, dat daarvan aan de Raad medede ling zal worden gedaan. De klacht wordt in handen gesteld van B&W ter afdoening. f. Verzoek van het R.K. Schoolbestuur te Soest om medewer king ingevolge art. 72 der L.O.Wet 1920 voor de aanschaf fing van verduisteringsgordijnen en enige leermiddelen ten behoeve van de R.K. Meisjesschool, welk verzoek reeds in behandeling is genomen. g. Verzoek van het bestuur der Vereniging "Een School met de Bijbel te Soest" om medewerking ingevolge art. 72 der L.O.Wet 1920 voor verbetering van het sanitair en restau ratie van één lokaal der schoolte Hee,s ,welk verzoek reeds - in -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 64