25 Februari 1954 3. in behandeling is genomen. h. Verzoek van het R.K. Schoolbestuur te Soest om medewer king ingevolge art. 72 der 1.0.Wet 1920 voor het tref fen van enige voorzieningen met betrekking tot verbou wing' en uitbreiding der U.L.0.-School, welk verzoek reeds in behandeling is genomen. i. Verzoek van het Bestuur der Vereniging voor Christelijk L.0. en U.L.0. te Soesterberg om medewerking ingevolge art. 72 der L.0.-Wet 1920 voor de oprichting van een nieuwe school aldaar, welk verzoek reeds in behandeling is genomen. jVerzoek van het Bestuur der Vereniging "Een Christelij ke Kleuterschool te Soesterberg" tot verstrekking van een geldlening ten behoeve van het bouwen van een school, welk verzoek reeds in behandeling is genomen. Be punten f-j worden in handen gesteld van B&W om prae-advies k. Schrijven van de Secretarissen der V.V.V., Soesterbergs Bloei en van de Buurtvereniging "Oranje" te Soesterberg betreffende het geven van namen aan nieuwe straten met voorstel van Burgemeester en Wethouders dit voor kennis geving aan te nemen. 1. Uitnodiging van de Ned. Unie van Speeltuin-Organisaties tot bijwoning van een streekconferentie op Zaterdag 6 Kaart 19 54. Be punten k-1 worden aangenomen voor kennisgeving, m. Schrijven d.d. 11 Februari 19 54 van de Vereniging van Oud-Illegale Werkers te Soest, waarbij een afschrift wordt aangeboden van een door haar aan het College van Burgemeester en Wethouders gerichte brief, waarbij zij be zwaar maakt tegen de plaatsing van het monument op de bui tenplaats "Braamhage" Mevrouw LANBWEER-de Visser zegt, dat het slot van deze brief haar zeer heeft geërgerd. Het is ieders recht niet ac- coord te gaan met een raadsbesluit, maar de soort dwangmaat regelen (Als je dit niet doet, dan....), welke in deze brief voorkomt, acht zij beneden de waardigheid van een vereniging van oud-illegalen. Beze vereniging omvat slechts een kleine groep en vertegenwoordigt lang niet de gehele groep illegalen, die in Soest heeft gewerkt. Bat deze vereniging voortaan de jaarlijkse omgang niet wil regelen, indien het monument op Braamhage wordt geplaatst, vindt spreekster heel erg. Het doet de vraag rijzen, of het werkelijk gaat om de oud-strijders, die hun leven voor het vaderland hebben gelaten, dan wel om de leden van deze vereniging. Mocht deze vereniging er het bijltje bij neerleggen, dan staat reeds een andere groep klaar om haar taak over te nemen, waaronder ook oud-illegalen. Be heer VAN ANBEL zou bijna zeggen, dat ook deze brief in aanmerking komt om zonder meer voor kennisgeving te worden aangenomen Be heer CLEMENS: Juist! Be heer VAN ANBEL: want er zijn geen behoorlijke woorden voor te vinden. Uit een stukje in de Soester Courant is spreker gebleken, dat men niet weet, dat de Raad zich met de plaats ernstig - heeft -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 66