25 Februari 1954 8. 7. Voorstel tot beveiliging en verbreding van de spoorweg overgang in de Talmalaan (1-411). 8. Voorstel tot beschikbaarstelling van eencrediet voor verbetering van de rijwielbergplaats bij de 0,L.School te Soesterberg (I-4O4). 9» Voorstel tot vaststelling van het getal wekelijkse les uren vakonderwijs, hetwelk aan de openbare U.L.0.School voor het jaar 1954 zal worden gegeven (1-407). 10. Voorstel tot crediet-aanvrage voor uitvoering van op grond van art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 verleende medewerkingen aan besturen van bijzondere scholen (1-408) 11. Voorstel tot vaststelling van de voorschotten op de ge meentelijke vergoedingover 1954 toe te kennen aan de bijzondere scholen voor G-.L.O., U.L.0. en V.G.L.Q. (1-409) Zonder discussiè en zonder hoofdelijke stemifing wordt overeenkomstig de volgnummers 7-11 besloten. 12. Verzoek van het Bestuur van de s-Gravenhaagsche Vereeni- ging voor Gezondheidskolonies om medewerking ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 tot uitbreiding der b.l.o.school "Hemalie" te Soesterberg met een gymnastiek lokaal, met voorstel van Burgemeester en Wethouders (1-406) De heer SCHAAFSMA vraagt, of het de taak van de gemeente is uitbreiding van "Hemalie" te bevorderen. De wethouder DE HAAN zegt, dat de school niet met open armen wordt ontvangen, maar dat dit geen reden is voor het gemeentebestuur zich niet bij iedere aanvrage te richten naar de voorschriften van de wet. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 13. Voorstel tot vaststelling van de voorschotten op de ge meentelijke vergoeding over 1954 toe te kennen aan de bijzondere scholen voor B.L.0. (1-412). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 14. Voorstel tot toekenning van een subsidie over 1952 aan de Utrechtse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Baarn 1-403) Dit voorstel wordt .aangehouden. 15. Voorstel tot het in schenking aanvaarden van een grote photo in lijst met de beeltenis van de verlichte Oude Toren, aangeboden door het Bestuur van het Zakencentrum "Rondom': d1 Oude Toren" als dank voor de verleende medewer king bij de heropening van de vernieuwde Torenstraat (1-405) 16. Voorstel tot het vaststellen van een verordening op het verlenen van wachtgeld of pensioen aan de wethouders der gemeente Soest en van pensioen aan hun weduwen en/of wezen (IAD-414) Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 17. Voorstel met ontwerp-besluit tot opschorting van de af lossing op het aan de woningstichting "Ons Belang" verstrekte bouwvoorschot voor de tijd van drie jaren (IV-418) De heer PIEREN deelt mede, dat hem herhaaldelijk kla^chten hebben bereikt over de electrische binnenleidingen - en -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 76