25 Februari 1954 9. en vraagt of die vernieuwd zullen worden. Doordat de leidingen los onder de vloer en niet in buizen lagen, heeft zich zelfs een begin van brand voorgedaan. Kan aan de stichting "Ons Belang" niet worden gevraagd de leidingen aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen? De heer CLEMENS vraagt, of de brandassurantie als eerste belanghebbende de leiding niet controleert. De heer SCHAAFSMA is het volkomen eens met het voorstel van B&W. Hij wil het herstel van de woningen zo min mogelijk remmen. Echter acht hij het voor drie jaar uitstellen van het betalen van de annuïteit in strijd met een goed financieel beheer, dat tegenwoordig ten aanzien van de woningbouw zeer slecht is. Wanneer een huis voor f. 20.000.is gebouwdwordt de huur berekend naar f. 10.000.Dit is een ongezonde verhouding. Een annuïteit is een schuld en een eerlijk man streeft er naar zijn schulden op tijd te betalen. Hier is echter degene die het bewind voert niet alleen de schuldenaar, maar tevens de schuldeiser. Het is niet juist, dat het herstel van de woningen wordt betaald door uitstellen van de annuïteit. Het geld hiervoor behoort uit andere bronnen te komen. Kunnen B&W niet een andere methode van financieren vinden, zo-dat de annuïteit op tijd wordt betaald? De heer ORANJE vraagt welk toezicht het gemeentebestuur op het beheer van de woningstichting heeft en hoever de ver antwoordelijkheid van B&W strekt. De heer A.P. HILHORST heeft zich over dit voorstel verwon derd, aangezien enige jaren geleden door de Raad een crediet is verstrekt om de woningen stuk voor stuk volledig te her stellen en te moderniseren. Indien thans blijkt, dat na een korte spanne tijds de zaak geheel verwaarloosd is, rijst de vraag of van de zijde van de gemeente niet een streng toezicht behoort te worden uitgeoefend. Voor het voorstel van B&W wordt aangenomen, acht spreker het noodzakelijk te onderzoeken, in hoeverre de huidige toestand van de woningen aan nalatigheid van het bestuur is te wijten. De vorige maal waren er ook moeilijkheden, die aan het beleid van het bestuur van "Ons Belang" moesten worden toegeschreven. Spreker vraagt zich af, of het niet nodig is, wanneer het voorstel van B&W wordt aan genomen, toezicht uit te oefenen op de uitvoering van het werk. De wethouder VAN DEN AREND wijst er op, dat de woningbouw verenigingen ook na de eerste wereldoorlog nooit self-suppor- ting zijn geweest, maar op regelmatige rijksbijdragen waren aangewezen, terwijl ook de gemeente in de exploitatie van de woningen bijdraagt. De Woningwet is een sociale wet; met het verlenen van hun bijdragen verrichten Rijk en gemeenten een sociaal werk. Zonder deze bijdragen zouden de huren veel hoger zijn en zouden Rijk en gemeenten op andere wijzemoeten bij springen. Het is normaal, dat een woningbouwvereniging werkt met een tekort en spreker gelooft niet, dat dit met enige woningbouwvereniging niet het geval is. Overeenkomstig de ministeriële bepaling wordt ten laste van de exploitatie van de woningen f. 51.per woning in het onderhoudsfonds gestort. Dit is voor 78 woningen f. 3978. Dit bedrag is volstrekt ontoereikend om alle noodzakelijke voorzieningen mogelijk te maken. Het schilderswerk alleen heeft reeds f. 12.640.gekost. Dat er na vijf jaar opnieuw - onderhoud -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 78