25 Februari 19 54 het precies hetzelfde blijft, of de vereniging de door B&W voorgestelde weg volgt dan wel een afzonderlijk crediet op neemt O Fe heer A.P. HILHORST vraagt, of de gemeente heeft nage gaan, of de geiden zijn gebruikt voor het doel, waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Er is namelijk geen enkel onderhoud geweest, waardoor men vanzelf in hoge onderhoudskosten vervalt. Spreker acht de politiek van het bestuur van "Ons Belang" volkomen onjuist. Fe heer ORANJE is niet bevredigd door het antwoord op zijn vragen. Hij vraagt, of het toezicht geen verantwoordelijkheid impliceert en in hoeverre het College verantwoordelijkheid heeft voor het richtige beheer van deze woningen. Fe VOORZITTER zegt, dat het toezicht niet impliceert ver antwoordelijkheid. Toezicht is altijd achteraf. Gedeputeerde Staten hebben toezicht op het gemeentebestuur, maar zijn niet verantwoordelijk voor de gestes van het gemeentebestuur. Zo heeft het gemeentebestuur toezicht op de woningbouwvereniging en de woningbouwvereniging is verantwoordelijk. Komt zij haar verplichtingen niet na, dan zal zij door het College ter verantwoording worden geroepen. Het College is verantwoorde lijk voor het toezicht, maar niet voor het beheer. Fe heer ORANJE vraagt, of het toezicht altijd geleid heeft tot vol vertrouwen in de leiding van de stichting "Ons Belang" Fe VOORZITTER zegt, dat er geen reden is voor wantrouwen. Fe wethouder VAN FEN ARENF deelt mede, dat er bij de bouw van de woningen constructiefouten zijn gemaakt. Fe heer ORANJE zegt, dat hem interesseert het antwoord op de vraag, in hoeverre het toezicht van de gemeente heeft geleid tot de conclusie, dat de moeilijkheden geheel of ten dele zijn te wijten aan een minder juist beheer. Fe VOORZITTER zegt, dat er van wanbeheer geen sprake is. Van onjuist beheer kan hoogstens worden gesproken bij het stichten van de woningen. Fe heer ORANJE vraagt, of het College er van overtuigd is, dat het beheer van de stichting, afgezien van het eerste begin, op een juiste manier is gevoerd. Heeft het College alle vertrouwen in het beheer van deze woningstichting? Wat de heer Pieren vertelt en waar de heer A.P. Hilhorst op wijst zijn toch onaangename geluiden, Fe heer SCHAAFSMA is van oordeel, dat het bestuur in ge nen dele van wanbeheer kan worden beschuldigd, omdat het aan handen en voeten is gebonden aan de voorschriften van hoger hand. Het heeft bij voorbeeld niet de bevoegdheid de huren te verhogen. Wanbeheer zou alleen hierin kunnen bestaan, dat het bestuur niet krachtig genoeg optreedt tegen een bewoner, die niet op tijd de huur betaalt, maar dat is van weinig betekenis. Fe verantwoordelijkheid van het bestuur van een woningstich ting is een wassen neus. Fe gehele fout is, dat de exploitatie niet wordt gedekt door de opbrengst van de percelen. Men vraagt een groter bedrag aan de openbare autoriteiten, bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Zo gaat men in de gemeente lijke politiek geleidelijk aan steunen op de gedachte, dat het Rijk de tekorten maar moet bijpassen. Men kan echter niet de schuld schuiven op de eenvoudige bestuurdertjes van de woningstichting. Zij doen wat hun gezegd wordt en als het - verkeerd -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 82