25 Februari 1954 12. verkeerd uitkomt, is het niet hun schuld. Mevr. POLET-Musler protesteert tegen de uitlating van wethouder Van den Arend, dat allen het eens zijn met de op vatting van de heer Schaafsma. Uit het feit, dat de fractie van de P.v.d.A. niet aan het debat deelneemt, mag niet worden afgeleid, dat zij met de woorden van de heer Schaafsma in stemt. Pe wethouder VAN PEN AREND zegt, dat van wanbeheer in het geheel geen sprake is, ook niet wat het onderhoud be treft. Het bestuur is zeer diligent ten aanzien van de ver zorging van de huizen. Pe heer ORANJE is op grond van het rapport van de direc teur van Gemeentewerken en van de woorden van de heer 'Pieren van die diligentie niet overtuigd. Hij vraagt, waar om het bestuur niet eerder is gekomen. Pe wethoudèr VAN PEN AREND zegt, dat het bestuur eer der is gekomen, maar.dat de directeur van Gemeentewerken verschillende dingen niet urgent heeft geacht. Bij een nieuw onderzoek is echter gebleken, dat deze dingen toch noodzakelijk waren. De heer ORANJE; Is het eerste onderzoek dan al te opper vlakkig geweest? De wethouder VAN DEN AREND ontkent dit. De heer PIEREN zegt, dat de brandverzekeringsmaatschap pij geen toezicht heeft op de electrische binnenleidingen. Nadat een begin van brand was ontstaan, doordat de binnen leidingen bloot onder de vloer liggen, heeft de bewoner zich tot de opzichter gewend, die zich met het bestuur in verbinding heeft gesteld. Pe bewoner kreeg ten antwoord, dat hij het maar voor eigen rekening moest laten maken. Nadat hij toen de brandassurantie had geschreven en "Ons Belang" een afschrift van de brief had gezonden, werd het zaakje binnen twee dagen gerepareerd. Zelfs om de kleinste repara tie gedaan te krijgen moet men soebatten en smeken. De gootstenen zijn bijna allemaal lek. Do heer ORANJE zegt, dat alle opmerkingen hem niet brengen tot grotere opgewektheid om voor het voorstel van B&W te stemmen. De VOORZITTER wijst er op, dat het gaat om een complex woningen, dat "erfelijk is belast" en in de oorlog schade heeft geleden. Andere complexen hebben zich in de na-oor- logse jaren ook achteraf niet kunnen helpen. Het Rijk heeft het betalen van de annuïteiten drie jaar opgeschort, zodat zij niet in 1950, maar in 1953 werden betaald, omdat prac- tisch alle volkswoningen met achterstallig onderhoud zit ten. De huren zijn lange tijd gelijk gebleven, terwijl de onderhoudskosten tot het drievoudige zijn gestegen. Om met het onderhoud schoon schip te maken, is de betaling van de annuïteiten drie jaar opgeschort en B&W stellen thans voor deze zelfde procedure ten aanzien van "Ons Belang" te volgen. De heer ORANJE zegt zich niet te zullen verzetten tegen het voorstel van B&W, maar hij dringt er op aan het toezicht zo nauwkeurig mogelijk uit te oefenen en zich alle mogelijkheden, die daaruit kunnen voortvloeien, goed voor ogen te houden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming - aangenomen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 84