2 5 Februari 19 54 13. aangenomen. 18. Voorstel tot het aanschaffen van een nieuwe politieauto (lV-410) De VOORZITTER deelt mede, dat het voor het inruilen van de oude auto te ontvangen bedrag wordt verhoogd van f. 1450.— tot f. 1600.— De heer BUTZELAAR is tegen het verkopen van de Fordwagen die de gemeente, wanneer zij hem houdt, op slechts f70. per jaar komt. Het huren van taxi's zal meer kosten. De wethouder VAN ZADEDHOFF wijst er op, dat de heer Butzelaar slechts de rente berekent, terwijl de oude wagen in vijf jaar moet worden afgeschreven, zodat er f. 320, per jaar bij komt. Op Gemeentewerken is er wel aan gedacht de auto te behouden, maar deze dienst kan altijd een beroep) doen op de auto van de politie. Ook is niet te verwachten, dat van een particulier een hogere prijs dan f. 1600.zal kunnen worden verkregen. De heer BUTZELAAR vindt het beter de wagen toch te be houden, want hij vreest, dat men anders over enige tijd een tweede auto zal verlangen. De heer VAN WELY vindt het het beste de oude wagen in te ruilen, want voor de politie is hij niet voldoende betrouw baar en van de dealer krijgt men een hoger bedrag dan een particulier er voor geeft. De prijs van tweede-handswagens gaat sterk omlaag. De heer ORANJE vraagt, of aan de Raad nog een voorstel tot het aanschaffen van een bepaalde wagen zal worden voorge legd De VOORZITTER wijst er op, dat het voorstel het kopen van een bepaalde auto tegen een bepaalde prijs inhoudt. De heer ORANJE heeft bij de stukken reeds een brief ge vonden van de leverancier, waarin deze het College dank zegt voor de keuze van deze auto. De VOORZITTER wijst de heer Oranje er op, dat het College niet verantwoordelijk is voor hetgeen een leverancier schrijft Bovendien staat in de brief, dat de definitieve order gaarne wordt tegemoetgezien De wethouder VAN ZADEDHOFF zegt, dat de Raad, wat de keuze van auto betreft, volkomen vrij staat, zodat de heer Oranje niet mag insinueren, als zouden B&W de Raad voor een voldongen feit stellen. De heer ORANJE maakt bezwaar tegen het woord insinueren. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen 19.Voorstel tot het verstrekken van een geldlening ten bedra ge van f. 3000.aan de Muziekvereniging "Patiëntia Vincit Omnia" (IV-416). 20.Voorst el om mededeling te doen aan Gedeputeerde Staten, dat geem bezwaar bestaat tegen voorgestelde salarisregeling voor secretarissen en ontvangers IV—4-13) Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 21Voorstel tot a. aankoop van grond tot uitvoering van het uitbreigins- plan "Hartweg" van J.J.W. Blom (7-1911). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - b -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 86