25 Februari 19 54 17. Mevr. POLET-Musler merkt op, dat het niet de bedoeling is de vrijheid inzake woningruil te beperken, maar dat het vinden van een betere oplossing, waarmede alle betrokkenen accoord gaan, niet meer mogelijk is, wanneer de ruiling buiten het College om plaatsheeft. De heer ORANJE is bereid ter wille van het opheffen van een onderdeel der noodmaatregelen het offer te aanvaarden, dat eens een geval, waarin iets' bereikt had kunnen worden, het gemeentebestuur ontglipt. De heer SCHAAFSMA wijst op de precaire toestand, waarin het woningvraagstuk nog steeds verkeert. Zeker met het oog op Soesterberg zou hij het voorstel van de heer Oranje niet willen aanvaarden. Het voorstel van de heer Oranje wordt verworpen met 15 tegen 3 stemmen. Tegen hebben gestemd de leden Mevr. Polet-Musler., Dorre- steijn, A.P. HilhorstZoetelief, De Haan, Van Andel, Mevr. Landweer-de Visser, Brouwer, Van den Arend, Klarenbeek, Schaafsma, Clemens, Pieren, Butzelaar en Van Zadelhoff. Voor hebben gestemd de leden R. Hilhorst, Oranje en Van Wely Het voorstel van B&W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen 23. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 L.O.-wet 1920 ten behoeve van de R.K. Jongensschool aan de Steenhoffstraat (1-420) De heer ORANJE heeft gemist een advies van de directeur van het gasbedrijf. Hij wijst er op, dat de uitgaven voor gas- verwarming in de gemeentekas terugvloeien. De wethouder DE HAAN deelt mede, dat blijkens de opgedane ervaring gasverwarming belangrijk duurder is dan cokesverwar ming. De directeur van het gasbedrijf is direct belanghebbende De heer ORANJE: Toch niet persoonlijk! De wethouder DE HAAN zegt, dat het toch pleiten voor eigen bedrijf zou kunnen worden. Indertijd is de zaak niet objectief beoordeeld, maar is op het schoolbestuur aandrang uitgeoefend gasverwarming te nemen om de afzet van het gas bedrijf te verhogen. Aangezien dit toen bijna beneden kost prijs leverde, zat daar ook iets in. Maar met de stijging van de gasprijzen is het spoedig anders gelopen, terwijl het gas bedrijf bij een hogere afzet geen belang meer heeft. De cij fers van de school in de Kerkebuurt waren schrikbarend en bij behoud van de gasverwarming zal het schoolbestuur om verhoging van de bijdrage moeten vragen. Door de voorgestelde uitgave ineens zal op den duur bezuiniging worden verkregen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen 24. Belastingreclames De voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 25. Voorstel inzake salariëring van de wethouders. De VOORZITTER stelt nu aan de orde een brief van Gedepu teerde Staten, waarin zij het gevoelen van de Raad vragen omtrent de jaarwedden van de wethouders. Bij een inwonertal van 24000 zou volgens de thans geldende regeling de wedde - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 94