25 Februari 19 54 19- De Raad der gemeente Soest overwegende, dat het gewenst is de benoeming en het ontslag van de Hoofden der takken van dienst van de gemeente voortaan te doen geschieden door de raad; nodigt Burgemeester en Wethouders uit, een daartoe strekkend ontwerp-besluit aan de raad ter bekrachtiging voor te leggen. ToelichtingIngevolge art. 179 der gemeentewet benoemt en ontslaat de raad alle gemeente-ambtenaren en bedienden, wier benoeming niet bij deze wet of de plaatselijke verordeningen aan anderen is opgedragen. Op een tijdstip in het verleden - aan ondergetekenden niet bekend wanneer - is deze bevoegdheid van de raad overge dragen aan het college van B, en W. Thans komt alleen in de verordening voor de zg. "gas- commissie" de bepaling voor, dat deze adviseert bij de benoe ming van personeel. De verordeningen van de andere commissiën van bijstand kennen een dergelijke bepaling niet. Doch ook al zou dit het geval zijn, dan zouden in de ver schillende commissiën van bijstand de meningen van den raad niet ten volle tot uiting komen. Ondergetekenden achten het in het belang der gemeente en meer in overeenstemming met een democratisch bestel, dat de benoemingen van "Hoofden van takken van Dienst" geschieden door de raad der gemeente. Wel is in andere gemeenten soms de benoeming van ambte naren, door de raad aan B. en W. gedelegeerd, maar in de regel gaat men daarmede niet zover de benoeming van diensthoof den aan de zeggenschap van de raad te onttrekken. SOEST, Februari 1954. (get.) C.v. Andel. (get.) M .M .v ÏÏely (get.3.M."P.olet-Musler (get.) H. Clemens. De VOORZITTER wil gaarne de heer Van Andel als eerste ondertekenaar gelegenheid geven de brief nader toe te lichten, maar aangezien de brief pas gisteren is binnengekomenzodat het College er zich nog geen oordeel over heeft kunnen vormen en ook de raadsfracties gelegenheid moeten hebben zich er over i te beraden, stelt hij voor de brief verder in deze vergadering niet in behandeling te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter besloten. De heer VAN ANDEL zegt, dat de schriftelijke toelichting op de motie uiteraard slechts summier is. Zeer stelt hij het op prijs, dat de Voorzitter hem gelegenheid geeft een nadere mondelinge toelichting te geven, want al kan ook deze niet volledig zijn, omdat de motie eerst op de volgende raadsverga dering in behandeling zal komen, zij kan toch van nut zijn wanneer de leden van de Raad en hun fracties vóór de volgende vergadering hun standpunt ten opzichte der motie bepalen. De bedoeling van de motie is niet zozeer B&W iets te ontnemen, maar eigenlijk om de raadsleden weer een plicht te doen opvatten, die hun door de - Gemeentewet is opgelegd. Het zou veel gemakkelijker zijn de benoemingen, ook van hoofden - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 98