9 Februari 1955 24. b. Verzoek van de heer A'. den Boer om eervol ontslag als hoofd van de o.l.school aan de Beetzlaan met voorstel om dit verzoek in handen te stellen van B&W ter afdoe ning. Overeenkomstig het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het verzoek in handen te stellen van B&W ter afdoening. c. Schrijven van de Ouderoommissie der o.l. school Beetzlaan, waarbij deze de aandacht vestigt op de sollicitant J.J.Ho van Tuijl naar de betrekking van hoofd dier school, met voorstel van B&W dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. De heer VAN WELY verklaart, dat het hem veel genoegen doet, dat de Oudercomrnissie dit adres heeft ingediend en dat het College aan dit adres ernstig aandacht zal besteden. Men moet in dit adres niet meer lezen dan bedoeld wordt. Adressanten zijn hun bevoegdheid niet te buiten gegaan. Daar van zou slechts sprake zijn, indien zij de lessen van de heer Van Tuijl zouden willen gaan beoordelen, want daartoe zijn de ondertekenaars niet competent. Geen enkele van de 134 ondertekenaars heeft aan de kwaliteiten van de andere can- didaten gedacht of hen als minderwaardig voorgesteld. Zij gaan slechts af cp hetgeen zij van één van de candidaten we ten en hebben gezien. Dat een dergelijk adres door 134 ouders wordt ondertekend spreekt boekdelen. De heer ORANJE sluit zich aan bij de heer Van Wely en het spijt hem, dat B&W voorstellen het adres voor kennisge ving aan te nemen. Een oudercommissie is inderdaad niet competent om de technische zijde van het werk van een school hoofd te beoordelen, maar dat zijn de besturen van bijzondere scholen ook niet. Spreker zou het hebben gewaardeerd, wan neer het College de hoop had uitgesproken, dat ook de Raad aandacht aan het adres zou schenken. Hij is er tegen het voor kennisgeving aan te nemen, want dit betekent in het gewone taalgebruik; naast je neerleggen. De wethouder DE HAAN wijst er op, dat de Oudercommissie zich er niet toe heeft beperkt de heer Van Tuijl bij het College aan te bevelen. Zij heeft namelijk tevens de Raad verzocht de heer Van Tuijl te benoemen en hem te verkiezen boven iemand van buiten de gemeente. Maar de Ouderoommissie kent de candidaten uit andere plaatsen niet en past op hen een dis criminatie toe. Dit is onjuist en daarmede overschrijdt zij haar bevoegdheid. Het College heeft medegedeeld van de wens van de Ouder commissie ernstig nota te zullen nemen. Wanneer het blijkt, dat de heer Van Tuijl bij de ouders zo zeer in de smaak valt, kan men daarmede bij de sollicitantenbeoordeling rekening hou den. Het College erkent de waarde van de handtekeningen, maar wanneer de Ouderoommissie er bij de Raad op aandringt de heer Van Tuijl te benoemen, gaat dit naar het oordeel van B&W te ver. Daarmede gaat de Oudercommissie haar competentie te buiten. Over de betekenis van de term "aannemen voor kennisge ving" kan men lang redeneren, maar voor het College betekent deze term; Wij hebben van het adres kennisgenomen, wij zullen er rekening mede houden en gaan over tot de orde van de dag. De heer ORANJE wijst er op, dat zowel volgens het woor denboek van Van Dale als volgens dat van Koenen onder de term "een stuk voor kennisgeving aannemen" wordt verstaan; het stuk naast zich neerleggen. Indien het College meent het adres met de nodige aan- - dacht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 100