9 Februari 1 955 - 27. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat een onlangs tot stand gekomen wijziging van de waterleidingtarieven voor de gemeente Soest een hogere opbrengst van ƒ.3.000,bete kent. B&W zullen de Raad voorstellen dit bedrag te gebruiken voor het aanleggen van waterleiding in onrendabele gebieden. De tariefsverhoging lag niet slechts in de algemene lijn, maar was ook nodig, omdat zelfs een gebied als de Pieter de Hooghlaan, waar huis aan huis is gebouwd, onrendabel was. In de onrendabele gebieden moet 757° van de aanlegkosten door de opbrengst van het verkochte water in vijf jaar kunnen worden gedekt^ het overige moet door de gemeente of door de bewoners worden betaald. Met de Waterleiding-Maatschappij is thans overeengekomen, dat de termijn van vijf jaar pas ingaat op 1 Januari van het jaar volgende op dat waarin de waterleiding is gelegd. Doordat de waterleiding wordt gelegd vóór de huizen bewoond zijn, is er namelijk de eerste tijd in het geheel geen opbrengst. Het schrijven wordt hierna gesteld in handen van B&W om prae-advies c.q. ter afdoening. f. Brief van Mr.P.J.Willems, waarbij wordt toegezonden een af schrift van een door hem namens de CoöpSlagersvereniging aan Gedeputeerde Staten gezonden adres inzake de keurlonen met voorstel dit adres voor kennisgeving aan te nemen. g. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finan ciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende contröle administraties met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. h. Besluit van B&W d.d. 29 December 1954, tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening en een voorschot aan H.H. Beekman te Soest terinzagelegging ingevolge de hypotheek en voorschotregeling particuliere woningbouw) i. Jaarverslagen van de Commissies tot Wering van Schoolver zuim te Soest en Soesterberg met voorstel deze voor kennis geving aan te nemen. j. Schrijven van de heer W.v.d.Leck, waarin zijn bezwaarschrift tegen het uitbreidingsplan wordt ingetrokken, met voorstel dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen, k. Aanbieding van een verslag over 1954 van de werkplaats voor minder-valide arbeiders te Soest. De stukken sub f-k worden aangenomen voor kennisgeving. 1. Schrijven van de heer H.Donker, verband houdende met een door hem ingediend bezwaarschrift tegen het uitbrei dingsplan Soest-Zuid met voorstel dit aan E&W in handen te stellen om bericht en raad. Overeenkomstig dit voorstel wordt het schrijven in handen van B&W gesteld om bericht en raad. m. Adres van de Coöp. Soester Slagers Patroonsvereniging in zake de slacht- en keurlonen met voorstel van B&W. De VOORZITTER leest het prae-advies van het College voor. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van B&W besloten. n. De VOORZITTER doet voorts mededeling van een nagekomen adres van de heer J.A.Faber, Plasweg 8 te Soest, waarin deze vraagt zijn terrein buiten het uitbreidingsplan te houden. Dit adres is als bezwaarschrift te beschouwen, maar als zodanig veel te laat ingekomen. Spreker stelt daarom vcor het voor kennisgeving aan te nemen. Hierop wordt dit adres aangenomen voor kennisgeving. 14. Verzoeken om ontheffing van het bepaalde in de Verordening ex art. 4, 1e lid, 2e der Hinderwet (1875) van; a. de Ess Nederland N.V. te s-Gravenhage voor het oprichten van een ondergrondse benzine bewaarplaats in de kom der - gemeente - I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 106