9 Februari 1955 -- 28. gemeente (1-604)5 b. C,A,P.ValkenetKerkstraat 14 te Soest, voor het uitbrei den van zijn smederij in de kom der gemeente 1-603). Deze verzoeken worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming ingewilligd. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet van ƒ.12.000,-- voor het besteksgereedmaken van een rioolwater zuiveringsinstallatie te Soesterberg (1-598). De heer ORANJE zegt, dat van het terrein aan de Oude Postweg 4 ha. voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie bestemd zullen zijn en 2 ha, voor een openbare begraafplaats. Hij vindt een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een openbare begraaf plaats op één terrein echter een zeer onpleizierige combinatie. Is het niet mogelijk voor de openbare begraafplaats een ander terrein te vinden? De heer PIEREN sluit zich volkomen aan bij de heer Oranje. De VOORZITTER zegt, dat voorgesteld wordt het terrein van 6 ha aan de Oude Postweg aan te wijzen voor de rioolwaterzuive ringsinstallatie. Voor deze installatie is 4 ha nodig. Daar er in Soesterberg altijd een sterke aandrang is geweest om een algemene begraafplaats aan te leggen, heeft het College voor gesteld de 2 overblijvende ha. van dit terrein te bestemmen voor de aanleg van een openbare begraafplaats. Op het ogenblik is het echter nog niet zo ver. Men kan de situatie beter be oordelen als de rioolwaterzuiveringsinstallatie daar tot stand is gekomen. Spreker gelooft, dat dan de bezwaren van de heer Oranje niet zo zwaar meer zullen wegen. De begraafplaats heeft niet zo'n ontzettende haast, Het had ook kunnen zijn, dat de rioolwaterzuiverings installatie naast woningen moest worden gebouwd of dat de be graafplaats in de buurt van huizen moest komen te liggen. Thans beschikt de gemeente echter over dit terrein. Het is het beste op het ogenblik de plaats van de riool waterzuiveringsinstallatie aan te wijzen en zich later - wanneer men zich er beter een beeld over kan vormen - nog eens te be zinnen, of de begraafplaats al dan niet naast de rioolwaterzui veringsinstallatie moet komen. Het zou voor Soesterberg wel een teleurstelling zijn, indien de begraafplaats niet op dit terrein zou komen, want het is niet zo eenvoudig een ander ter rein te vinden. Men moet namelijk ook rekening houden met de Begraafwet Om niet vooruit te lopen op een situatie, die men nog niet kan overzien, komt het College nog niet met een voorstel om de begraafplaats in orde te maken. Bovendien is het uitbrei dingsplan van Zeist nog niet goedgekeurd. De heer ORANJE is gerustgesteld door de toezegging van het College, dat de vestiging van de begraafplaats nog even in beraad zal worden gehouden. Hij zou echter niet gaarne zien, dat het College zeides Er is zoveel aandrang voor een begraafplaats in Soesterberg, dan maar op dit terrein. De VOORZITTER merkt op, dat het terrein aan de Oude Post weg juist een uitstekende plaats is voor een begraafplaats. Misschien is de plaats iets minder aantrekkelijk geworden door de aanwezigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar hij gelooft niet dat dit zo'n groot bezwaar is. De heer ORANJE is bang voor de waardigheid van de begraaf plaats, wanneer deze in de buurt komt van de rioolwaterzuive ringsinstallatie De VOORZITTER gelooft, dat de begraafplaats zo kan worden aangelegd, dat men van die rioolwaterzuiveringsinstallatie - niets -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 108