- 5 - VERHUUR EU VERPACHTING. -2.O7.35i«32 Ontbinding pacht be staande tussen a. de gemeente en de heer N.van Dijk......... 19 apr. '55 b. de gemeente en de heer T.Schimmel19 apr. '55 Vermindering pacht, ver schuldigd door G.A.Hagen... 27 juni '55 Voeren van rechtsgeding, strekkende tot ontbinding van de pachtovereenkomst met G.van Rouwendaal....... 27 juni '55 Verhuren van grond aan de Mixed Hockey Club....27 juni '55 Verpachten grond gelegen nabij de Julianalaan aan W.Benschop..29 sept.'55 Verhuren grond nabij de Bosstraat aan de Kath. Padvindersver.St.Don Bosco. 29 sept.'55 Verhuur van grond nabij de Laanstraat aan de N.V. Flagship28 nov. 55 Besluit tot het opnieuw verpachten van percelen grond28 nov. '55 Besluit tot opnieuw ver pachten van gemeentegrond aan D.Lam28 nov. '55 Verhuur van grond aan de speeltuinver. t Hart".... 21 dec. '55 Opnieuw verhuren van grond aan de buurtvereniging "Oranje" te Soesterberg.21 dec. '55 JACHT- EN VISRECHT. -2.07.351«33 Verhuur van het jachtge not op gemeentegronden: a. aan J. van der Krol te Maartensdijk b. aan G.J.van den Sremer te Soest (H.v.Kooy)21 dec. '55 FINANCIËN. -2.07.352 Oninbaarverklaring van rechten voor het ophalen van as en vuilnis voor 1952, 1953 en 195527 juni '55 64/65 64/ 65 88 88 89 129 129 179 179 179 187 188 187/188 86 BEGROTINGEN. -2.O7.352.ll Intrekken raadsbesluit 30-10-'53 tot 53e wijzi ging der begroting 1953 betr. bijdragen in de res tauratie van de Oude Kerk en tot vaststelling van een besluit tot wijziging der begroting 1955» 9 febr55 31

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 10