9 Februari 1955 29. niets, maar dan ook niets merkt. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 16, Voorstel tot vaststelling van het uitbreidingsplan Soest- Zuid (1-596/2617) De heer ORANJE wil in de eerste plaats een compliment maken voor dit zeer mooie uitbreidingsplan. Hij strekt deze lof uit niet alleen tot de ontwerper, maar ook tot de be trokken wethouder, tot de Directeur van Gemeentewerken en tot het betrokken gemeentepersoneel. Daar de bezwaarschriften in de commissie uitvoerig zijn behandeld, zal spreker daar in de Raad niets meer over zeg gen. Naar aanleiding van punt III in het ontwerp-besluit- verzoekt hij het daarin bepaalde in de practijk zo ruim en zo royaal mogelijk toe te passen. Ondanks alle waardering heeft spreker zo nu en dan wel even de indruk gekregen, dat er wat veel aan de tekentafel en wat weinig in het terrein zelf is gewerkt. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat het plan wordt gewijzigd, zoals in de Commissie voor het Grondbedrijf is be sproken. Na deze raadszitting moet het uitbreidingsplan weer veertien dagen ter inzage worden gelegd voor degenen, die in beroep willen gaan. Daarna zal men constateren, dat wordt gehandeld als in de commissie besproken. De heer ORANJE hoopt dat, wanneer er in de practijk kleine afwijkingen blijken nodig te zijn, daaraan tegemoet kan worden gekomen. Dit is het punt, waarom spreker een beetje royale toepassing heeft gevraagd» Het is beter dit nu te vragen, dan straks. Voor de toezegging van de wethouder heeft hij waarde ring. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 17. Voorstel in verband met de bouw van 114 woningen en beschik baarstelling van het daarvoor benodigde crediet (V-611/2669) De heer GRIET heeft met grote vreugde geconstateerd, dat deze aanbesteding is gelukt. Hij brengt een woord van dank aan de betrokken wethouder voor diens beleid bij deze aanbesteding. Spreker zou gaarne zien, dat enige technische ambtenaren of goede vakmensen werden ingeschakeld om de opzichters bij het toezicht behulpzaam te zijn. Het is namelijk onwaarschijnlijk, dan twee opzichters deze 114 woningen en de tevens in aan bouw zijnde 87 middenstandswoningen kunnen bijsloffen. Een dergelijke situatie is niet wenselijk. In de Commissie vo)r Openbare Werken heeft spreker al gezegd, dat naar zijn mening bij ieder complex, dat wordt gebouwd, een opzichter aanwezig moet zijn. Voorts verzoekt hij in de huizen een zolderraam aan te brengen. Een zolder zonder licht is niet wenselijk, want dan hebben de mensen niets aan hun vliering. De heer ORANJE zegt, dat hij het in een vorige vergade ring voornamelijk is geweest, die met het bezwaar voor de dag is gekomen, dat de bouwplannen erge stagnatie ondervonden. Van deze gelegenheid maakt hij gaarne gebruik zijn gelukwensen aan te bieden, in het bijzonder aan de betrokken wethouder, voor het feit, dat deze de thans voorgestelde aanbesteding voor elkander heeft gekregen. Dit doet spreker buitengewoon veel genoegen en hij vindt het bijzonder pleizierig, dat het zover is gekomen. De wethouder VAN ZADEIHOEF deelt mede, dat over de dak ramen nog met de aannemer wordt onderhandeld. De gehele - Commissie -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 110