9 Februari 195 5 50. Commissie van Gemeentewerken was het er over eens, dat een afdoende toezicht op het grote aantal woningen niet door slechts twee opzichters kan worden uitgeoefend. E&W zullen hun uiterste best doen er meer mensen voor aan te trekken, misschien geen volledig bevoegde ambtenaren, maar hulpop zichters. De post voor het toezicht is daarvoor ruim genoeg, Ten slotte zegt spreker dank voor de geuite woorden van waardering, Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. De VOORZITTER wijst er op, dat de 34 woningen, waarvoor op 28 Juni 1954 door de Raad een crediet is toegestaan, in het thans aangenomen complex zijn begrepen. Daarom stelt hij voor het besluit van 28 Juni 1954, tot het verlenen van een crediet voor de 34 woningen, in te trekken. Daartoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 18. Voorstel tot verhoging van de bedragen, genoemd in de raads besluiten van 18 December 1953 en 26 November 1954 tot mach tiging van Burgemeester en Wethouders tot het garanderen van de juiste betaling van rente en aflossing van de geldlening, aan te gaan door de Coöperatieve Vereniging van de Vrijzinnig Protestantse Bejaardenzorg "Braamhage" G.A. bij de N.V. Bouw- kas Noord-Nederlandse Gemeenten en van de geldleningen door genoemde coöperatieve vereniging te verstrekken aan haar leden (IV-612/2667) 19. Voorstel tot toekenning van een vergoeding ingevolge art13 der Lager-Onderwijswet 1920 (1-600). 20. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een crediet t.b.v. de verbetering van de waterleiding van de o.l.school in de Kerkebuurt (1-597). 21Voorstel tot vaststelling van de voorschotten op de exploita tievergoedingen ten behoeve van de bijzondere scholen voor het jaar 1955 (1-601/602) 22. Voorstel tct vaststelling van een besluit tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 7 2 der Lager-Onderwijswet 1920 aan het R.K.Schoolbestuur te Soest-Zuid ten behoeve van de stich ting van een nieuwe school in Soest-Zuid (1-2633). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 18 t/m 22 besloten. 23. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor het uitwerken van plannen inzake het aanleggen van sportvelden (1-595) De heer R.HIIH0RST acht drie sportvelden niet voldoende en vraagt of het mogelijk is er meer aan te leggen. De wethouder VAN ZADELHCFF meent, dat er vijf sportvelden kunnen worden aangelegd, maar voorlopig wordt volstaan met drie Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 24. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet ten behoeve van de aankoop van 250 gaswarmwaterapparaten door het Gasbe drijf (1-609). 25. Voorstel tot wijziging van de begroting 1954 (afsluiting dienst 1953 en overbrenging saldi) (IV-608). 26. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegrotingen voor 1954 en 1955 (IV-605). 27. Voorstel tot het vaststellen van de rentepercentages voor 1954 van door het Gasbedrijf opgenomen en belegde gelden in rekening-courant - 28. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 112