9 Februari 1955 31 28. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 30 October 1 953 tot 53e wijziging der begroting 1953 betreffende bijdrage in de restauratie van de Oude Kerk en tot vaststelling van een besluit tot wijziging der begroting 1 955 (IV-606). 29. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen der beheersverordening voor het openbaar slachthuis en tot wijziging van de controle regeling als bedoeld in art. 265 bis der gemeentewet (IV- 2635/599). 30. Voorstel tot verkoop van grond? a. gelegen nabij de Sparrenlaan aan J.K.Vogt (V-2654) j b. gelegen nabij de Kampweg/Moerbessenberg aan de Staat der Nederlanden V-607/2656 c. gelegen nabij de Heuvelweg aan de Coöp. Ver. "Soestdijk" U.A. (V-61 0/2666) 31. Voorstel tot aankoop van grond? a. gelegen nabij de Verlengde Schoolweg te Soesterberg van W.A.Schonk (V-2655) b. gelegen nabij de Ericaweg van Th.J.A.C.van Zijll de Jong csV-2640)5 c. gelegen nabij de Ericaweg van H.W.van Zijll de Jong (V-2639) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 24 t/rn 31 besloten. 32. Voorstel tot het weigeren van de medewerking aan het R.IC. Schoolbestuur te Soesterberg tot het aanbrengen van acous- tisch materiaal ten behoeve van het gymnastieklokaal (1-2677). De heer CLEMEÏÏS gaat met het prae-advies, waarin ten onrechte staatdat de Onderwijscommissie er mede accoord gaat, niet accoord. De Onderwijscommissie kon er niet mede accoord gaan, want het stuk was op de vergadering van de commissie niet aanwezig. De wethouder heeft spreker medegedeeld, dat de architect geheel verantwoordelijk is voor de slechte acoustiek. Het schoolbestuur heeft echter van bevoegde zijde vernomen, dat de architect er niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld. Zelfs een architect als Dudok heeft met de acoustiek in de stadsschouwburg in Utrecht hetzelfde gehad en met de A.V.R0-studio in Hilversum heeft zich ook hetzelfde voor gedaan. Spreker verzoekt het College het prae-advies terug te nemen en met het schoolbestuur een onderzoek in te stellen naar de vraag, of de architect aansprakelijk kan worden ge steld De heer PIEREN sluit zich aan bij de heer Clemens. Hij kan zich niet direct voorstellen, dat de schuld bij de archi tect ligt, want ook bij andere gebouwen heeft men met een slechte acoustiek te kampen. De medewerking wordt geweigerd op grond van artikel 72 van de Lager-Onderwijswetmaar het gymnastieklokaal wordt ook ter beschikking gesteld van andere scholen en van gymnas tiekverenigingen. Het is wenselijk aan de ongewenste toestand een einde te maken, waarmede een bedrag van ƒ.2.200,is gemoeid. Spreker vraagt, of de bouw ver boven de begroting is gekomen. Indien men onder de begroting is gebleven, is er z.i, geen enkele reden de medewerking te weigeren. Van de zijde van de Regering is verklaard, dat de gemeen tebesturen de gymnastieklokalen zoveel mogelijk volledig ge meubileerd kunnen afleveren. In andere gemeenten ziet men, dat de gemeentebesturen alle oude gymnastieklokalen volledig - gaan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 114