52. gaan meubileren, met alle mogelijke turntoestellen e.d. Dit is met dit gymnastieklokaal nog niet gebeurd, hoewel in het crediet een bedrag Tan ƒ.10.000,-- was begrepen voor het inrichten van het lokaal» Naar spreker meent, is daarvan op het ogenblik nog slechts ƒ.6.000,-besteed. Wat is het gemeentebestuur van plan met de resterende ƒ,4.000,— te doen? Mevrouw POLET-Musler verschilt met de heer Clemens van mening over de vraag, of de Onderwijscommissie al dan niet met dit voorstel accoord is gegaan. Om het schoolbestuur zo lang mogelijk de gelegenheid te geven alsnog een gedeelte in de kosten bijgedragen te krijgen, is de redactie van de brief in de commissie niet ter inzage gegeven. De commissie heeft zich er echter wel in principe mede accoord verklaard, dat in deze geest zou worden geantwoord, wanneer in het tijdsver loop tussen de commissievergadering en deze raadsvergadering op een brief van B&W geen antwoord was ontvangen. Spreekster weet niet, of de opmerking van de heer Clemens slaat op de redactie van deze brief, maar in de geest is de commissie er wel mede accoord gegaan. De vraag is dus, of het nadere contact tussen het College en het schoolbestuur is misgelo pen. Hoe is het daarmede gegaan? De heer VAN WELY heeft op de vergadering van de Onder wijscommissie de indruk gekregen, dat het totaal onmogelijk is in het nieuwe lokaal les te geven. De heer CLEMENSs Inderdaad! De heer VAN WELY zegt, dat de voorzitter van de Onder wijscommissie dit duidelijk naar voren heeft gebracht. Als dit lokaal inderdaad niet kan worden gebruikt, hoe staat het dan met het geven van gymnastiekonderwijs in Soes ter berg? Is er een andere plaats, waar les kan worden gegeven? De wethouder DE HAAN zegt, dat de Raad vanavond over dit voorstel een beslissing moet nemen. Wanneer binnen een bepaalde termijn op een dergelijk verzoek geen beslissing wordt genomen, is het krachtens de wet zonder meer ingewilligd. De heer Clemens heeft de vraag besproken, of de Onder wijscommissie al dan niet met het voorstel accoord is gegaan. In de Onderwijscommissie heeft spreker de zaak duidelijk uit eengezet. Maar het standpunt van het schoolbestuur was toen nog niet definitief bekend» Het standpunt van B&W is echter duidelijk uiteengezet en daarmede is de commissie accoord ge gaan. Het College heeft het schoolbestuur voorgesteld, de helft van het op ƒ.2.200,geschatte bedrag voor afdoende verbetering van de acoustiek voor rekening van de gemeente te nemen. Het College achtte deze tegemoetkoming billijk, omdat, indien de architect in het oorspronkelijke plan met de factor van de acoustiek rekening had gehouden, de bouwkosten ook hoger zouden zijn geweest. Het schoolbestuur zou dit be drag dan ook hebben gekregen» Inderdaad zijn door meer architecten fouten gemaakt op het gebied van de acoustiek. Dit is niet alleen het geval bij de Utrechtse Schouwburg en de A.V.R.0.-studio. Ook in een door een bekwame architect gebouwde kerk kon men om onnaspeur lijke redenen achter het middenschip niets meer verstaan. Men moet echter wel onderscheid maken tussen een schouwburg of een studio en een gymnastieklokaal. De eerste hebben een wisselende vorm en inhoud, waardoor het effect van het geluid moeilijk kan worden berekend. Bij een simpel gebouw als een gymnastieklokaal, dat een doosvormig geheel is, kan men het echterwel uitrekenen. Er is lectuur over, waarin wordt gewaar- - schuwd -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 116