9 Eebrm ri 1955 33. schuwd, extra aan de acoustiek te denken. In een gymnastiek lokaal is immers veel lawaai; de jeugd voelt zich daar onge bonden en is rumoerig. Daarom heeft het College zich afge vraagd, of de architect hier niet enige dingen over het hoofd heeft gezien. Nu kan men wel zeggen, dat de plannen door de Bouwkundig-Hoofdinspecteur zijn bekeken en dat deze er niets over heeft gezegd, maar de Bouwkundig-Hoofdinspecteur bemoeit zich alleen met het materiaal, de financiën en de afmetingen. Gemeentewerken is er om te kijken naar de technische kant van de zaak. Het is echter niet de taak van Gemeentewerken om elk onderdeel precies uit te meten en eigenlijk in de schoenen van de architect te gaan staan. Gemeentewerken zou dan op de stoel van de architect gaan zitten en dat is onjuist. Een gymnastieklokaal is niet een object dat na de derti ger jaren in veelvoud is gebouwd. Na de oorlog zijn er slechts mondjesmaat gymnastieklokalen tot stand gekomen. Het kan ook zijn, dat Gemeentewerken door gemis aan ervaring niet aan deze details heeft gedacht. Spreker gelooft wel, dat men er nu, door de ervaring wijs geworden, op zou letten. Deze gehele zaak is beroerd tot stand gekomen. Het College heeft een bespreking met het schoolbestuur gehad en dit gelegenheid gegeven, met de architect erbij, zijn standpunt nog eens uiteen te zetten. Het schoolbestuur meende veel gewicht te moeten toekennen aan de vloerbedekking. De heer CLEMENS; De suggestie tot deze vloerbedekking- is van Gemeentewerken uitgegaan; dat weet ik positief. De wethouder DE HAAN zegt, dat echter van veel meer invloed is, dat precies onder het lokaal een grote kelder ligt, die wellicht ook meespeelt. Dit zijn echter allemaal bijzaken. Het schoolbestuur heeft gemeend niet op het aanbod van de gemeente te kunnen ingaan en zal ongetwijfeld in beroep gaan, indien het voorstel van het College wordt aangenomen. Het College meent, dat de architect wel aansprakelijk is en nu is het aan het schoolbestuur dit te bestrijden. De heer CLEMENS zegt daarom te hebben gevraagd, de be slissing hierover aan te houden en te onderzoeken, of de architect aansprakelijk kan worden gesteld. De wethouder DE HAAN merkt op, dat indien de beslissirg wordt aangehouden, het verdoek van het schoolbestuur over vijf dagen automatisch is ingewilligdDaarom is uitstel niet mogelijk Het schoolbestuur had de aanvrage kunnen intrekken en een gewijzigde aanvrage kunnen indienen, maar rnen kan de zaak niet aanhouden. De vraag, of het aanvankelijke crediet al dan niet is overschreden, is van geen belang. Een crediet wordt verleend tot een bepaald plafond. Wanneer aan noodzakelijke, normaal te stellen eisen is voldaan, wordt dit - en niet meer - in reke ning gebracht. Het zou voor het College heel gemakkelijk zijn te zeggen; Met die ƒ.2.200,wordt het crediet toch niet overschreden, maak het dus maar klaar. Maar dit ligt niet in de lijn van de wet en het zou een precedent scheppen. Het College is er van uitgegaan, dat de toestellen die nen te worden aangepast bij het lager onderwijs. Er is misschien meer gevraagd, ook met het oog op de verenigingen. Het College heeft zich echter cp het standpunt gesteld, dat hierop voors hands niet moest worden ingegaan, mede omdat het een precedent zou scheppen tegenover anderen. In antwoord aan de heer Van Wely deelt spreker mede, dat - men -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 118