9 Februari 1955 34. men in het lokaal ondanks het lawaai toch gymnastiekonderwijs geeft De heer VAN WELY; Ik dachtdat het in het geheel niet mogelijk was het lokaal te gebruiken. De wethouder DE HAANHet is eigenlijk niet mogelijk,, maar men behelpt zich toch. De heer CLEMENS merkt op, dat het dus niet mogelijk is dit voorstel in te trekken en het schoolbestuur daardoor in de gelegenheid te stellen zich verder te laten voorlichten omtrent de vraag, of de architect werkelijk aansprakelijk is. Dit voorstel moet dus öf verworpen of aangenomen worden. Spreker heeft reeds gezegd, dat alles in overleg is ge gaan met B&W en Openbare Werken. Op advies van de gemeente is de vloer lichter gemaakt. De mogelijkheid bestaat, dat de glas wand het resoneren bevordert, naar deze is voorschrift en daar kan men niet onderuit. Het beton-emaille is in overleg en zelfs op aanmoediging van de heer Van Noesel aangebracht. Het kan best zijn, dat dit de oorzaak van de slechte acoustiek is. Dit zijn echter allemaal veronderstellingen. Niemand kan het bewijzen. Het is gemakkelijk het op de rug van het schoolbestuur uit te vechten, maar dit kan die ƒ.1.100,— niet betalen. In het ontwerp-besluit staat, dat door inwilliging van het verzoek de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, zouden worden overschreden. Dit zal naar sprekers oordeel ook het geval zijn, indien de gemeente ƒ.1.100,bij draagt, tenzij B&W dit betalen uit het overschot van het door de Raad gevoteerde crediet. Spreker zou het jammer vinden, als het verzoek werd afge wezen, want daardoor worden niet alleen de kinderen van de rooms-katholieke school getroffen, maar het gehele gymnastiek onderwijs van alle scholen en ook van de gymnastiekverenigingen. Nu de zaak blijkbaar niet in onderling overleg kan worden geregeld, vertrouwt spreker, dat de Raad zijn voorstel om het bedrag van ƒ.2.200,- uit het overschot van het gevoteerde crediet toe te staan, zal aanvaarden, opdat in dit mooie gym nastieklokaal ook gymnastiekonderwijs kan worden gegeven. De heer A.P.HILHORST betreurt het in hoge mate, dat men de gemaakte fouten op Gemeentewerken probeert te schuiven. De indruk wordt gevestigds Gemeentewerken heeft aldus geadvi seerd en is mede verantwoordelijk. Verantwoordelijk is de archi tect en spreker is het niet met de heer Clemens eens, dat de gemaakte fout met gemeentegelden moet worden goedgemaakt. Hij vindt het hoogst betreurenswaardig, dat niet is uitgezien naar een architect, die in staat is een dergelijk gebouw in te richten» De heer CLEMENSs U kunt niet aantonen, dat de architect niet bekwaam is. De heer PIEREN steunt het voorstel van de heer Clemens. De heer 0R1NJE zegt naar aanleiding van de opmerking van de heer Clemens, dat niet alleen rooms-katholieke kinderen het slachtoffer worden, daar het geloof der kinderen voor hem niets uitmaakt. De heer R.HILHORST acht wel degelijk het schoolbestuur en de architect aansprakelijk. Een schoolbestuur mag een dergelijk lokaal alleen laten ontwerpen door een architect van wie met honderd procent zekerheid kan worden verwacht, dat hij het goed zal doen. Maar wie zijn de dupe? Dat zijn de kinderen en de ver enigingen. Te hunnen behoeve is het gymnastieklokaal gebouwd en daarom zal de balans naar sprekers oordeel moeten overslaan naar het belang der kinderen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 120