- 9 Februari 1955 35. De heer A.P.HILHORSTEn de belastingbetaler is er goed voor De heer R.HILHORST acht het echter wel nodig, dat tot al degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke bouwwerken» de ernstige waarschuwing wordt gericht, dat zij er op moeten toezien, dat ze goed gebouwd worden. Omdat hij niet de kinderen, die geen enkele zeggenschap hebben gehad, het slachtoffer wil laten worden, sluit spreker zich noodgedwongen aan bij het voorstel van de heer Clemens. Mevrouw POLET-Musler acht het het beste, dat de Raad het voorstel van B&W aanvaardt en dat het schoolbestuur daarna in hoger beroep gaat. Aanneming van het voorstel van B&W betekent niet, dat het schoolbestuur nooit of te nimmer het gevraagde bedrag zal krijgen, maar alleen, dat het dit voor alsnog niet krijgt De poging om de schuld op Gemeentewerken af te schuiven vindt spreekster niet elegant. De heer CLEMENS: Ik heb niet de schuld op Gemeentewerken afgeschoven^ ik heb gezegd, dat alles in overleg is gegaan. De heer VAN ANDEL sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Polet. Evenals voor de heer Oranje speelt ook voor spreker de godsdienst der kinderen geen rol. Hoe het gymnas tieklokaal moet worden, behoort z.i. uit een utiliteitsoog punt te worden beoordeeld,. Gaarne zou spreker van de wethou der een definitieve uitspraak vernemen omtrent de vraag, in hoeverre gemeentegeld mag worden gebruikt en of de gemeente al dan niet aansprakelijk is» De heer VAN WELY acht het het beste dat het schoolbestuur in hoger beroep gaat. Dan kan worden uitgemaakt, door wie de fout is gemaakt» De heer R.HILHORST is van oordeel, dat men met een onder zoek naar de vraag wie de schuld heeft niets opschiet. Niemand van het schoolbestuur beweert, dat het gemeentebestuur of dat Gemeentewerken de schuld heeft. Men stuurt het nu aan op een prestigekwestie, maar voor spreker gaat het om het belang van de kinderen. Voor hem staat wel vast wie de schuldige is. De wethouder VAN ZADELHOFF meent, dat de drie sprekers voor de heer R.Hilhorst de zaak verkeerd stellen. Zij willen een hogere instantie laten uitmaken wie de schuld heeft» het gemeentebestuur of de architect. Maar de vraag is, of de architect al dan niet aansprakelijk is. Zodra de Raad toegeeft, dat Gemeentewerken of Bouw- en Woningtoezicht aansprakelijk zijn voor dergelijke dingen, zal spreker een voorstel moeten doen om nog tien ambtenaren aan te stellen. Men zet de zaak op de kop. Niet de gemeente, maar de architect is aansprake lijk en de vraag is, of hij het al dan niet heeft kunnen voor zien. Mevrouw POLET-Musler: Zo heb ik het ook bedoeld. De wethouder VAN ZADELHOFF: Maar U heeft het anders ge steld Mevrouw POLET-Musler: Dan heb ik het verkeerd gesteld. De wethouder DE HAAN wijst er op, dat een architect een advies van Gemeentewerken kan overnemen, maar het ook kan bestrijden. Indien de architect het effect op de aooustiek had overwogen, zou hij het advies misschien verworpen hebben, maar hij heeft het aanvaard en draagt daardoor de verantwoordelijk heid Spreker kan zich voorstellen, dat men aan de kinderen denkt, die de dupe worden. Men moet echter oppassen zich niet door alleen gevoelsoverwegingen te laten leiden, want dan komt men op een erg moeilijk terrein. Men moet ook het verstand laten werken. Het gaat er niet om, of de gemeente die ƒ.2.200,kan - missen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 122