-- 9 Februari 195 5 36. missen, maar het gaat er om, dat de gemeente geen vrijbrie f kan geven aan architecten, die maar wat opzetten en later de rekening aan de gemeenschap presenteren. Een architect heeft een grote en zware verantwoordelijkheid omdat hij met andermans geld werkt. Wanneer blijkt, dat de architect hier onvoldoend.e rekening mede heeft gehouden, moet dit niet ten laste van de gemeenschap komen. Wanneer op een gegeven mo ment, als de zaak zal zijn uitgemaakt, bekend is, of de moei lijkheden al dan niet of ten dele aan onvoldoende inzicht van de architect zijn te wijten, kan altijd nog over de financiële kant van de zaak "worden gesproken. Die kant is voor spreker van minder belang dan het principe. De heer Clemens vergist zich, wanneer hij meent, dat de normale eisen van het onderwijs zouden worden overschreden, indien de gemeente thans tot een bedrag van ƒ,1100,in het verbeteren van de acoustiek zou bijdragen. Het College heeft zich namelijk op het standpunt gesteld, dat wanneer bij de oorspronkelijke opzet met de extra uitgaven voor de acoustiek rekening zou zijn gehouden, de bouwkosten van het lokaal hoger zouden zijn geweest dan thans, maar dat dit verantwoord zou zijn geweest en dat daarmede de normale eisen niet zouden zijn overschreden. Maar het gaat om het bedrag, dat het nu méér zal gaan kosten. Tegen dat bedrag maken B&W bezwaar. Doordat niet onmiddellijk met de acoustiek rekening is gehouden, moet er een hoger bedrag aan ten koste worden gelegd en hetgeen het nu meer gaat kosten behoort in principe bij de gemeente niet thuis De heer Yan Zadelhoff heeft reeds nadrukkelijk gezegd, dat men de gemeente buiten kijf moet laten. De gemeente heeft een toezichthoudende taak, maar kan zich niet verdiepen in allerlei details. Dan zou men beter al deze objecten aan Gemeentewerken kunnen opdragen. Dit zou echter volkomen onjuist zijn. De architecten hebben echter ook een taak. Er is altijd gezegd, dat de gemeente maar raak tekent en dat de architecten er niet aan te pas komen. Nu is er wel een architect aan te pas gekomen en thans ligt de zaak zo. Spreker beweert niet, dat alle architecten zo werken. Er zijn natuurlijk veel betere werken van architecten. Er is op het ogenblik echter een hoog-conjunctuurDe mensen hebben het erg druk. Maar men moet zich goed realiseren, dat het snel werken niet mag gaan ten koste van de kwaliteit. Vandaar dat het College op het standpunt blijft staan, dat de gemeente in principe het gelijk aan haar kant heeft. Het schoolbestuur had het verzoek kunnen intrekken en kunnen vragen de zaak nader te overleggen. Dan zou niet het gevaar bestaan, dat de bewuste termijn wordt overschreden en zou de Raad niet in een dwangpositie zijn geraakt, Het school bestuur heeft echter gekozen en wil honderd procent hebben. De gemeente kan daarop alleen zeggen? Het gaat niet door. Maar het schoolbestuur kan in beroep gaan. Overigens is er geen verschil van mening met het school bestuur. Men staat op dit punt wel tegenover elkander, maar verder is alles pais en vree. De heer CLEMENS wil' met nadruk nog eens verklaren, dat hij Gemeentewerken in geen enkel opzicht verantwoordelijk heeft gesteld, Hij heeft alleen gezegd, dat de betonvloer door Gemeentewerken is voorgesteld. Voor de consulent van de licha melijke oefening is dit het eerste gymnastieklokaal, dat met - modern -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 124