9 Februari 1955 37. modern materiaal in zijn inspectie is gebouwd. De mogelijkheid bestaat, dat daardoor de acoustiek niet goed is. Daarmede is het echter nog niet bewezen. In de verste verte wil spreker de architect niet verontschuldigen. Er is echter ook niet bewezen, dat de architect schuld heeft. Daarom heeft spreker gevraagd de zaak nader te onderzoeken. Dan kan worden uitge maakt, of de architect al dan niet schuld heeft. Spreker hand haaft zijn voorstel. De VOORZITTER zegt, dat de Raad hier slechts tot taak heeft artikel 72 van de Lager-Onderwijswet toe te passen. Het. College is van mening, dat bij zuivere toepassing van dit ar tikel de medewerking moet worden geweigerd. De hoogte van het bedrag doet er in dit verband niet toe. De heer CLEMENS meent, dat de Raad toch kan uitspreken, dat het bedrag van ƒ.2.200,-- betaald kan worden uit het over schot van het gevoteerde crediet. De VOORZITTER zegt, dat in dat geval het bedrag zonder meer door het College had kunnen worden toegestaan, omdat het dan een onderdeel zou zijn van een reeds door de Raad verleend crediet. Dit is echter niet mogelijk en daarom is een nieuwe aanvrage ingediend. En ten aanzien van deze aanvrage heeft de Raad niet anders te doen dan de wet toe te passen door de aanvrage te toetsen aan artikel 72. De heer ORANJE vraagt, wie het voorstel van de heer Clemens ondersteunen. De heren PIEREN en SCHAAFSMA verklaren het voorstel van de heer Clemens te ondersteunen. De Voorzitter brengt hierop het voorstel van B&W in stemming, dat wordt aangenomen met 13 tegen 5 stemmen. Voor hebben gestemd de leden Oranje, AP.Hilhorst Dorresteijn, mevrouw Polet-MuslerDe Haan, Van Zadelhoff, Grift, Van den Arend, Van Andel, Elarenbeek, Butzelaar, Van Wely en Brouwer. Tegen hebben gestemd de leden Clemens, Schaafsma, Pieren, R.Hilhorst en Zoetelief. 33. Voorstel tot vaststelling van een besluit, waarbij wordt ver klaard dat een herziening van het uitbreidingsplan Van Lennep- laan, voor wat betreft het gedeelte op de bijbehorende kaart in rode kleur aangegeven, zal worden voorbereid (1-2678) De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat dit voorstel in de Commissie voor het Grondbedrijf en Uitbreidingsplan is behandeld en dat deze commissie zich hiermede kan verenigen. Het besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld-, 34. Rondvraag. De heer ORANJE deelt mede, dat een Baarnse politieman de aandacht van spreker als raadslid op het rijwielpad langs de Stadhouderslaan heeft gevestigd. De agent zeide, de mensen op dit rijwielpad te moeten jagen, dat echter practisch onberijd baar is. Spreker vraagt, of dit pad in orde kan worden ge maakt en of het, zo dit niet het geval is, niet zaak is, tijdelijk de borden weg te halen, waarmede het pad als fietspad wordt aangewezen. De VOORZITTER moet het van het hart, dat een agent van Baarn geen mensen in Soest terecht heeft te wijzen. Spreker vermoedt echter, dat men in Soest op de hoofdweg rijdt en dat in Baarn blijft doen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt in zijn antwoord de Nieuweweg te moeten betrekken. Indertijd is een crediet aan vaard voor een fietspad langs deze weg. Van de zijde van de - provincie -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 126