-- 9 Februari 1955 -- 38. provincie is er op gewezen, dat de Nieuweweg in het plan van de heer Van Embden te smal was. Daarop is opdracht ge geven deze weg te verbreden. Het Wegenbouwkundig Laboratorium heeft afgeraden op deze weg een beton-asfaltdek te leggen. Men vreesde voor het optreden van scheuren tussen het wegdek en de 2,5 m. fietspad, die er bij komen. Indien er in plaats van een beton-asfaltdek betonbanen komen, zal de weg minder gaan kosten. En in dit verband zijn sprekers gedachten uitgegaan naar de Stadhouders laan. Volgens het plan van Dwars, Heederik en Verheij zou er middenin de Stadhouderslaan een hoofdriool worden gelegd. Thans wordt overwogen het in de sloot te brengen. Daardoor zal het eerder mogelijk zijn op de weg een gesloten wegdek te maken, waarbij het fietspad tegelijkertijd kan worden opge knapt. In een van de eerstvolgende raadsvergaderingen zal hieromtrent een voorstel aan de orde worden gesteld. De VOORZITTER is bereid het wegnemen van de borden te overwegen De heer A.P.HILHORST informeert naar de Wieksloterweg De VOORZITTER deelt mede, dat met de eigenaars van de weg, de erven Insinger, in beginsel overeenstemming is bereikt omtrent een ruiling. Daarbij is inbegrepen een stukje grond, liggende in het landgoed Pijnenburg, waarop de last van open baarheid rust en dat eigendom is van de gemeente. B&W hebben zich bereid verklaard dit stukje grond aan de erven Insinger af te staan, mits de heer Blom, die er ook belang bij heeft, daarmede accoord gaat. De rentmeester van Pijnenburg heeft thans een bespreking met de heer Blom gehad, die nadere in lichtingen wenste, maar er in beginsel mede accoord ging. De heer PIEREN zegt met de heer Schaafsma een menings verschil te hebben gehad over de vraag, of de Van Weerden Poelmanweg een gemeente- dan wel een provinciale weg is. Het laatste gedeelte van deze weg is buitengewoon slecht. Kan de gemeente daar iets aan doen? De VOORZITTER deelt mede, dat slechts het eerste, het oude, gedeelte van de Van Weerden Poelmanweg een gemeenteweg is, maar dat het verdere, nieuwe, gedeelte door het Rijk, en wel door het Ministerie van Oorlog, op rijksgrond is aangelegd. Het ligt in de bedoeling dit nieuwe gedeelte aan de gemeente over te dragen, maar dit zal pas gebeuren, wanneer het ge heel goed is. Het door de heer Pieren bedoelde gedeelte, zijnde een klinkerbestrating, is een noodstuk. Het is de bedoeling de weg door te trekken en via een ondergrondse weg van de Amersfoortseweg weer op de Richelleweg uit te komen. Daarom is deze noodbestrating aangelegd. Daar de toestand wel zeer slecht wordt, zal het goed zijn, een brief te doen uitgaan naar de B.A.B.O.V., met verzoek de nodige verbeteringen te doen aanbrengen. De heer R.HILHORST vestigt de aandacht op de opslagplaats van trailers e.d. in Soestdijk op de plaats waar vroeger de sociëteit stond. Is het niet mogelijk daar tot een oplossing te komen? De wethouder VAN ZADELHOPP deelt mede, dat dit terrein is aangekocht door de firma Stam. Het was een terrein met een wederopbouwclaim, die terecht is gekomen bij de garage Houdijk, maar de grond zelf is verkocht aan de firma Stam. De heer GRIFT herinnert aan het gesprokene over het projectie-apparaat en vraagt, of het verkeersonderwijs reeds tot andere scholen is uitgebreid. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 128