- 6 - Wijziging van gemeente begroting Behandeling gemeentebe groting REKENINGEN. -2.07.352.18 Vaststelling gemeente- en bedrijfsrekeningen over 1952 Voorlopige vaststelling gemeente- en bedrijfsreke- ningen BELEGGEN VAN GELDEN. -2.07.352.62 Verhoging van het maximum bedrag der aan de Ver."Een Chr.Kleuterschool" te Soes- terberg te verstrekken geldlening Machtiging B&W om tot royement van de hypotheek op de Chr.Kleuterschool Soesterberg over te gaan. 21 dec. '55 22 dec. 55 12 aug. '55 12 aug'55 25 mrt. '55 12 aug. 55 187 189 98 103/104 51 104 GELDLENINGEN. -2.07.352.7 Aangaan van een geldlening Opnemen en beleggen van kasgeld in 1956 29 sept.'55 126 28 nov. '55 153 BENODIGDHEDEN EN HULPMIDDELEN. -2.07.353 De heer Butzelaar zegt m.i.v. 1 jan. niet meer aan de Grote Melm te wonen, daarom wordt zijn naam van de lijst geschrapt... 22 dec. 55 228 GEBOUWEN, TERREINEN EN WERKEN. -2.07-354 Onderverhuur pand Steen- hoffstraat 5» Voeren van verweer tegen de eis van P.Man tot ont ruiming van het pand Steenhoffstraat 5* Beschikbaarstelling crediet t.b.v.centrale verwarming in het gemeentehuis Beschikbaarstellen crediet t.b.v.de samenstelling van een schetsplan en kosten begroting betr.verbouw en uitbreiding van het ge meentehuis Huur 2 kamers in pand Steenhoffstr7 voor de prijs van 26,85 p.m. Beschikbaarstelling crediet van 400,om voorzienin gen aan te brengen in per ceel Steenhoffstraat 7«.« 27 juni 55 12 aug'55 12 aug. 55 29 sept.55 29 sept.'55 29 sept.'55 88 104 107 118/123 130 1 30

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 12