- 9 februari 1955 39. De wethouder DE HAAN zegt deze vraag pas te kunnen "be antwoorden, wanneer de gegevens binnen zijn. De heer VAN ANDEL deelt mede naar aanleiding van een sarcastisch stuk.je in de Gooi- en Eemlander het fietspad te hebben bekeken, waarover ook de heer Oranje heeft gesproken. Het stak droevig af bij het fietspad van Baarn. Indien de riolering en het wegdek niet spoedig kunnen worden gelegd, zou spreker een tijdelijke voorziening willen treffen, want op het pad staat 8 10 cm. water en des avonds is het er stik donker en levensgevaarlijk. De wethouder VAN ZADELIIQFE zegt, dat er voorlopig wel iets aan zou kunnen worden gedaan, maar hij acht dit geld weggooien. De Raad heeft voor dit fietspad nooit een crediet verstrekt. Enkele jaren geleden is een proef genomen met het aanleggen van een teerdek zonder fundering. Dit is gelukt op de Hooiweg met een betere ondergrond en een minder hoge waterstand, maar aan de Stadhouderslaan is het mislukt. B&W zullen zo spoedig mogelijk met een definitief voor stel komen. De heer CLEMENS vraagt, of het niet mogelijk is een lan taarn te plaatsen aan de viersprong Generaal Winkelmanstraat, Generaal Spoorstraat en Eokkerstraat De VOORZITTER acht dit inderdaad zeer wenselijk. Wanneer de Van Maarenstraat ondergronds wordt aangesloten, zou een lantaarn kunnen worden geplaatst. Er staan nu een paar zeer lelijke palen van de bovengrondse electrische leiding. De heer CLEMENS herinnert aan de toezegging, welke hem deze zomer is gedaan, dat bij de Van Weerden Poelmanweg bij de oversteekplaats voor wielrijders een bord zou worden geplaatst De VOORZITTER meent, dat de Rijkswaterstaat heeft toege zegd daar een bord te plaatsen en is bereid er nog eens op aan te dringen. Daarna sluit de VOORZITTER, te 21.30 uur, de vergadering Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 25 Kaart 1955. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 130