Nr. 3. 25 Maart 1955 40. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag, 25 Maart 1955, te 19.15 uur. VOORZITTER? de Burgemeester, de heer Mr. S.P,Baron Bentinck. SECRETARIS? de heer J.J.J.M.Pesten. Tegenwoordig de leden? J.van den Arend, A.Brouwer, H.A.Butze- laar, HJS .Clemens T .Lorresteijn, P.Grift, K.de Haan, R. Ililhorst, H.C.Klarenbeek, mevrouw S.G.Landweer-de Visser, Lr. L.J.P.OranjeP.C.Pieren, J,ASchaafsmaM.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.L.L.Zoetelief Afwezig met kennisgeving de leden; C.van Andel, A.p.Hilhorst en mevrouw S.M.Polet-Musler Le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat mevrouw Polet-Musler en de heren Van Andel en A.P.Hilhorst verhinderd zijn de verga dering bij te wonen. Hierop spreekt de VOORZITTER de volgende rede uit, die door de aanwezigen staande wordt aangehoord. Lames en heren. Toen wij een kleine twee jaar geleden afscheid namen van de heer Batenburg als gemeentesecretaris, hebben wij gehoopt en dat ook uitgesproken, dat het hem gegeven zou zijn, nog gedurende een lange reeks van jaren in Soest van zijn pensioen te mogen genieten en getuige te zijn van de verdere ontwikke ling van.de gemeente. Leze wensen zijn niet in vervulling gegaan. Le heer Batenburg is na korte tijd reeds plotseling uit ons midden weggenomen, een grote lege plaats achterlaten de. Le heer Batenburg was als weinig anderen opgegroeid met de gemeente Soest, Le ontwikkeling van de laatste halve eeuw heeft hij van nabij gadegeslagen en hij heeft daar ook aan mee gewerkt, eerst als ambtenaar ter secretarie en ten slotte vanaf 1 Januari 1920 als gemeentesecretaris. Hij had een zeer warm hart voor zijn geboorteplaats en getuigde daarvan op allerlei wijzen, in de eerste plaats als gemeentesecretaris. Hij heeft hier tijden meegemaakt, die voor het gemeentebestuur en de secretaris heel moeilijk waren. In zijn gezin heeft hij ook vele zorgen gekend, maar des ondanks heeft hij toch steeds bewaard een grote opgeruimdheid van karakter en blijheid van geest, daartoe in staat gesteld door zijn aanleg, maar toch ook zeer zeker door zijn groot godsvertrouwen. Behalve het werk voor de gemeente heeft hij zich veel moeite gegeven, ook in andere kringen. Ik denk aan zijn be stuurslidmaatschap - secretaris-penningmeester - van de nijver heidsschool, waarvoor hij zich juist in de laatste tijden zoveel moeite heeft gegeven. Hij was bestuurder van de Maria-school, zat in het kerkbestuur, kortom? op talloze wijzen heeft de heer Batenburg blijk gegeven van zijn grote liefde voor Soest en zijn gevoel van verantwoordelijkheid getoond door dat wat hij heeft gedaan. Hij laat in vele levenskringen een leegte achter, maar onze gedachten gaan toch in de eerste plaats uit naar zijn gezin, naar mevrouw Batenburg en de kinderen, van welke enige toch nog betrekkelijk jong zijn. Onze dankbaarheid gaat naar de overledene uit en onze grote sympathie naar de familie voor het leed, dat zij heeft te dragen gekregen. - Moge -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 132