25 Maart 1955 41. Moge God mevrouw en de kinderen sterken in deze moei lijke dagen. Ik dank wel. 35. Vaststelling van de notulen der vergaderingen d.d. 22 Decem ber 1954, 28 December 1954, 18 Januari 1955 en 9 Februari 1955. Deze notulen worden alle ongewijzigd en zonder hoofde lijke stemming goedgekeurd. 36. Ingekomen stukken. a. Kennisgeving van het overlijden van wijlen de heer J.G.A. Batenburg, oud-gemeentesecretaris van Soest. b. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeen ten betreffende contröle administraties. c. Mededeling, dat bij Koninklijk Besluit van 2 Februari 1955, Nr. 28, is goedgekeurd de verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van het openbaar slachthuis De ingekomen stukken sub b en c worden achtereenvolgens voor kennisgeving aangenomen. d. Verzoek van de gymnastiekvereniging Olyrnpia om subsidie met voorstel dit in handen te stellen van B&W om prae- advies Het verzoek wordt gesteld in handen van B&W om prae- advies. e. Verslag van de werkzaamheden der Schoonheidscommissie over 1954. De heer ORANJE heeft het verslag van de werkzaamheden van de Schoonheidscommissie met veel belangstelling en waardering gelezen. Het wil hem voorkomen, dat de ijver en nauwgezetheid van deze commissie lof vanuit de Raad verdient. In die waarde ring zou spreker de wethouder willen betrekken, die door het zeer veelvuldig bijwonen van de vergaderingen blijk heeft gege ven, de door de Schoonheidscommissie verdedigde belangen hoog aan te slaan. Toch wil spreker van de gelegenheid gebruik maken er op te wijzen, dat er van de zijde van het publiek wel eens klach ten worden geuit die er op wijzen, dat belanghebbenden de wen sen, of moet hij zeggen de eisen van de Schoonheidscommissie niet altijd begrijpen. Het gevolg daarvan is, dat men zich niet geleid voelt naar betere resultaten, maar verkort in de vrij heid van handelen met eigen bezit. Wat opvoedend en opbouwend is bedoeld gaat dan prikkelend werken en moet als zodanig een verliespunt boeken. Spreker begrijpt, dat hij van de commissie veel vraagt, veel geduld en veel energie, wanneer hij voor deze zijde van haar taak aandacht vraagt. Maar de commissie, de wethouder inbegrepen, heeft bewezen aan hoge eisen te kunnen voldoen en het belang, dat op het spel staat, loont de moeite. De wethouder YAN ZADELHOFF is enigszins verbaasd over de opmerking van de heer Oranje. Jaren terug heeft spreker wel eens een dergelijke opmerking gemaakt, maar juist het laatste jaar is daarvoor geen enkele reden meer aanwezig. Hij wil daarmee geenszins kwaad spreken van de heer Bunders. De heer Hamdorff is juist een persoon, die zich goed kan verplaatsen in de aesthetische kwaliteiten van anderen en zeker zijn zin niet zal doordrijven. De heer ORANJE heeft zijn opmerking uiteraard niet uit de lucht gegrepen. Dergelijke klachten hebben hem bereikt. De heer YAN WELY heeft in het verslag van de Schoonheids- - commissie -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 134