25 Maart 1955 42. commissie gelezen, dat het oorspronkelijk plan voor het bouwen van een vierdelig flatgebouw op de hoek van de F.C.Kuyper- straat aan de Van Weedestraat ter zijde is gelegd, omdat het niet mooi genoeg zou zijn en niet in de omgeving zou passen. Zo bijzonder mooi is het daar niet en het zou zelfs zijn toe te juichen, als het terrein op een gegeven ogenblik geheel zou worden veranderd en er woningen zouden komen. Het terrein was al verkocht en de koper heeft zijn plan bij de Schoonheidscom missie gebracht. De eigenaar is door de afkeuring er van wel erg gedupeerd. In het jaarverslag van de commissie wordt aan gevoerd, dat er bezwaren van bouwtechnische aard zijn, vooral wat de riolering betreft. Dergelijke bezwaren zouden toch kun nen worden ondervangen. Alle aan de Van Weedestraat gebouwde of te bouwen huizen moeten op de riolering worden aangesloten Verder wordt gezegd, dat het terrein te klein zou zijn. Mis— schien kan de wethouder hieromtrent nadere gegevens verstrek ken. De Schoonheidscommissie heeft in 1954 ook een besluit genomen omtrent de uitbreiding van een gebouw aan de Burge meester G-rothestraatOfschoon zij deze uitbreiding heeft goed gevonden, laat zij op zich wachten met het meedelen van dit besluit aan de eigenaar, die graag wil verbouwen en dringend ruimte nodig heeft voor de uitbreiding van een garage Hoe zit de vork hier eigenlijk aan de steel? De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat er eerst een plan is geweest voor de bouw van 5 winkels met 15 bovenhuizen op het kleine terrein op de hoek van de F.C.KuyperstraatEr zouden dus 20 woningen moeten komen, waardoor inderdaad moeilijkheden met de riolering moesten worden gevreesd, omdat achter de woningen tot aan het Kerkpad niet voldoende putten zijn. De zaak zou anders zijn geweest, indien er vijf winkels met vijf bovenwoningen zouden komen, doch voor 20 woningen is het terrein werkelijk te klein, nog afgezien van de aestheti- s che kant Ten aanzien van de garage aan de Burgemeester G-rothe straat ligt de zaak anders. Er wordt thans met de eigenaar onderhandeld over de vraag, of de verbouwing er niet toe kan leiden dat tegelijkertijd het woonhuis, dat nu half op het fietspad staat, wordt verplaatst. De eigenaar is thans bezig, de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Vooruitlopende op een beslissing van de Raad, heeft het College hem daarbij reeds enige steun toegezegd. De eigenaar weet er alles van, maar het College wacht nog steeds op antwoord. Spreker is persoon lijk bij de man geweest om te bereiken, dat het woonhuis een andere plaats krijgt. De heer VAN WELY zegt, dat de verplaatsing van de woning een probleem van later zorg is, maar dat de eigenaar thans zit te springen om uitbreiding van de garage. De wethouder VAN ZADELHOFF is dit alles bekend» Het zou echter een fout van het gemeentebestuur zijn, als het niet tegelijkertijd poogde, het verkeersprobleem met betrekking tot het fiets- en voetpad op te lossen. De man heeft er met zijn organisatie over gesproken. Hem is gezegd, dat hij ook met zijn organisatie kan doen of er over kan praten met G-emeentewerken De man heeft echter nog niet geantwoord. Hierop wordt het verslag aangenomen voor kennisgeving, fSchrijven van bev/oners van percelen aan de Oude Tempellaan te Soesterberg, verzoekende verbetering van het wegdek in deze laan, welk schrijven is gezonden aan de Directeur van - G-emeentewerken -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 136