25 Maart 195 5 - 43. Gemeentewerken om advies. Voorgesteld wordt dit schrijven in handen te stellen van E&W om prae-advies. De heer SCHAAF SMA vraagt, wanneer het prae-advies tege moet kan worden gezien. De VOORZITTER kan zioh niet aan een termijn hinden, maar hij wil "bij deze niet zo ingewikkelde kwestie wel geheel vrij blijvend toezeggen, dat het prae-advies in de volgende raads vergadering zal worden behandeld. Het schrijven wordt hierna gesteld in handen van B&W om prae-advies. g. Verzoek van de Vereniging tot Opvoeding en Verpleging van Geesteszwakke Kinderen om wijziging van het raadsbesluit d.d. 13 Ootober 1948 inzake verplaatsingskosten van onder wijzers met voorstel dit in handen te stellen van B&W om prae-advies Het verzoek wordt gesteld in handen van B&W om prae- advies h. Verzoek van de firma W.Klein Co., Talmalaan 12, alhier, om ontheffing van het verbod, als bedoeld in de verorde ning ex art. 4 der Hinderwet (1875) ten behoeve van het oprichten van een zagerij in de kom der gemeente, hetwelk inmiddels in behandeling is genomen. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of het verzoek met prae-advies van B&W in de volgende raadszitting zal worden behand eld De VOORZITTER kan dit wel toezeggen, echter met hetzelf de voorbehoud als sub f jegens de heer Schaafsma gemaakt. Het verzoek wordt hierop gesteld in handen van B&W om prae-advi es i. Verzoek van bewoners van de Smitsweg en het Oude Grachtje om verbetering aan te brengen in het wegdek, welk verzoek inmiddels is gezonden aan de Directeur van Gemeentewerken om advies. Voorgesteld wordt dit verzoek in handen te stellen van B&W om prae-advies. Het verzoek wordt gesteld in handen van B&W om prae- advies. j. Verzoek van de Stichting 1940-1945 om een jubileumbijdrage met voorstel dit in handen te stellen van B&W om prae- advies De VOORZITTER wijst er op, dat weliswaar wordt voorgesteld het verzoek te stellen in handen van E&W om prae-advies, doch dat zij, die de raadsstukken hebben gezien, weten, dat het prae-advies van het College er al is en dat wordt geadviseerd, geen bijdrage te verlenen, omdat het onjuist zou zijn, activi teiten van zuiver particuliere aard, particuliere liefdadigheid dus, vanwege de overheid te gaan subsidiëren met een min of meer willekeurig bedrag. De prikkel voor het particulier ini tiatief zou anders kunnen verslappen. Het College stelt voor, het verzoek in handen te stellen van Maatschappelijk Hulpbetoon, dat bepaalde relaties heeft met de Stichting 1940-1945 en het aan eerstgenoemde instelling ter beoordeling over te laten of er aanleiding toe kan zijn, aan de Stichting een jubileumbijdrage toe te kennen van de zijde van Maatschappelijk Hulpbetoon. De heer SCHAAFSMA neemt aan, dat B&W sympathiek staan tegenover de gedachte om de oorlogsslachtoffers tegemoet te komen. De VOORZITTER acht het vanzelfsprekend, dat het doel en de practijk van de Stichting 1940-1945 aller sympathie verdient. - Hierop -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 138