25 Maart 1955 4-4 Hierop wordt conform het voorstel van het College be sloten. k. Dankbetuiging van de Vereniging voor Vrijzinnig protestant se Bejaardenzorg G-.A. voor de van de Raad, het College van B&W en van de wethouder van Openbare Werken ondervonden medewerking bij de voorbereiding van de woningbouw voor beter gesitueerde ouden van dagen. De dankbetuiging wordt aangenomen voor kennisgeving. 1. Aanbieding overeenkomstig artikel 22 van de 11 Gemeenschap pelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevol king in de kring Utrecht IV" vang a. een toelichtend schrijven op gewijzigde jaarrekening 1953; b. een gewijzigde jaarrekening 1953; c. de 4e wijziging der begroting 1954; d. de jaarrekening 1954; e. de 5e wijziging der begroting 1954; f. de 2e wijziging der begroting 1955» Deze aanbieding wordt gesteld in handen van B&W ter afdoening. m. De VOORZITTER deelt mede, dat nog is ingekomen een schrij ven van de N.V.Mercuriusgericht aan de Raad, waarin deze N.V. zich beklaagt over de geringe medewerking van het waterschap binnen welks gebied zij is gevestigd. Zij vraagt de Raad om bemiddeling, teneinde te komen tot de oplos sing van de moeilijkheden. Het ligt niet direct op de weg van de Raad, bemiddeling te verlenen tussen de industrie en een waterschap. Het is daarom het beste, het verzoek te stellen in handen van het College ter afdoening. Hierop wordt het schrijven gesteld in handen van B&W ter afdoening. Voorstel tot vaststelling van een verordening als bedoeld in de artt. 9? lid 2 en 43lid 1 der Drankwet (1-625/2741). De heer ORANJE zegt, dat ofschoon deze verordening geen strafverordening is, het College de Raad is tegemoet gekomen door toch de Commissie voor de strafverordeningen vóór het indienen om advies te vragen. Spreker heeft voor dergelijke uitingen van wil tot samenwerking met de Raad grote waardering. Hij geeft daar met te meer genoegen uitdrukking aan, omdat dit geval niet op zichzelf staat. Integendeel. De Gascommissie bijv. is nog deze week in de gelegenheid ge steld het College over een belangrijk onderwerp van advies te dienen. Het zou niet moeilijk zijn meer voorbeelden te noemen. Het is te hopen, dat het College hiermede steeds verder zal gaan. Spreker denkt daarbij aan mogelijkheden bij de inge komen stukken, die thans aan het College in handen worden gesteld om prae-advies, waaronder er zouden kunnen zijn, waar bij overleg met de desbetreffende raadscommissies zou kunnen worden gepleegd. Ten slotte hoopt spreker, dat bij het in werking treden van de verordening de overgangsbepalingen voor de bestaande bedrijven zo soepel mogelijk zullen worden toegepast. Mevrouw LANDWEER-de Visser is met de heer Oranje voor een soepele toepassing van de verordening. Er dient echter wel de hand aan te worden gehouden, dat de toiletten aan de in de verordening gestelde eisen voldoen. Het is een eerste vereiste, dat deze in orde zijn. De VOORZITTER wijst er op, dat de verordening alleen van - toepassing -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 140