25 Maart 1955 45. toepassing is bij het opnieuw verlenen van een vergunning. Alle bestaande bedrijven, die een vergunning of verlof A hebben, behoeven zich niets van de verordening aan te trek ken. Pas als de vergunning of het verlof op een ander wordt overgeschreven - dus opnieuw wordt verleend - moet de ver ordening worden gehanteerd. De uitzonderingsbepaling van artikel 4 is juist gemaakt om te voorkomen dat weduwen - op welke bijv. de vergunning door hun echtgenoot-vergun ninghouder is overgeschreven - in grote moeilijkheden komen te verkeren. Vandaar deze overgangsbepalingen. Spreker is het met mevrouw Landweer-de Visser eens, dat de bepalingen met betrekking tot de hygiënische uitrus ting, toiletten e.d,, volkomen moeten worden nageleefd. De naleving hiervan veroorzaakt nog de minste kosten en is iets geheel anders dan het aanbrengen van een nieuwe ver dieping of het vergroten van een vloeroppervlak. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. 38. Voorstel tot vaststelling van een partieel uitbreidingsplan in onderdelen voor het perceel, kadastraal bekend in Sectie E, Ho. 1896, gelegen aan de Oude Tempellaan te Soesterberg (1-620) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. 39. Voorstel tot verlenging van de termijn van ontruiming van de onbewoonbaar verklaarde woning Eikenlaan 35 (1-614). De wethouder VAN ZADELHOPE zegt, dat dit punt gisteren ook nog even ter sprake is geweest in de Commissie van open bare werken - ofschoon het daar niet helemaal op zijn plaats is - terwijl ook de directeur van G-emeentewerken is gevraagd, de toestand van de woning nog eens op te nemen en voor deze vergadering te beschrijven. De brief is wel verzonden, maar heeft spreker vandaag nog niet bereikt. De Directeur is tot de conclusie gekomen, dat verlen ging van de termijn nog wel even mogelijk is, maar dat de komende winter het huis absoluut moet zijn ontruimd. De heer KLARENBEEK vraagt of het niet mogelijk is de termijn te verlengen met zes in plaats van 12 maanden. De VOORZITTER zegt, dat bij het College dezelfde gedach te heeft geleefd. Bij verlenging van de termijn met zes maan den loopt deze in October af, hetgeen nog net iets te vroeg is. De eerste gelegenheid, om de bewoners te helpen, valt samen met het gereed komen van de woningen in het plan Van Lenneplaan. Deze woningen zijn 15 October nog niet klaar. Spreker stelt daarom voor, de termijn van een jaar te handhaven, doch de bewoners onmiddellijk na het gereedkomen van de woningen aan de Van Lenneplaan aan een ander huis te helpen. De heer KLARENBEEK vraagt, of dit inhoudt dat de be woners voor een nieuwe woning in aanmerking komen. De VOORZITTER weet niet, of zij een nieuwe woning zul len krijgen, doch zij zullen in ieder geval in aanmerking komen voor een van de woningen, vrijgekomen doordat hun bewoners naar de Van Lenneplaan zijn verhuisd. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 40. Voorstel tot oprichting van een autobusstation in Soest- Zuid alsmede de aankoop van de daarvoor benodigde grond van drie R,K.Parochiale Armbesturen (1—615? V-2744) - De VOORZITTER -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 142