25 Maart 1955 46. De VOORZITTER wijst er op, dat het eigenlijk om twee voorstellen gaat. Spreker "brengt eerst het voorstel tot aan koop van grond in stemming, waartoe zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt "besloten. De Commissie van openbare werken en de Financiële Commissie gaan accoord met het voorstel tot oprichting van een autobusstation in Soest-Zuid. De heer ORANJE zegt, dat het voorstel ook nog in de Commissie van Grondbedrijf zou worden besproken. Het is van belang, een oversteekplaats te projecteren van Het Handels huis naar het autobusstation, door het parkje heen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 41Voorstel tot vaststelling van de voorschotten op de vergoe ding ex art. 101 bis, lid 1, der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve van een aantal bijzondere scholen (1-613). 42. Voorstellen tot vaststelling van besluiten inzake het verle nen van medewerking ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 aan a. het bestuur der Vereniging "Een School met den Bijbel" te Soest voor het aanschaffen van verduisteringsgordijnen ten behoeve van een lokaal der school aan de; 1e. Prins Bernhardlaan Nr.11 (1-2709); 2e Driehoeksweg Nr. 16 (1-2710); b. aan het RK.Schoolbestuur te Soest voor het aanschaffen van schooimeubelen en leermiddelen ten behoeve van de R.K. U.L.0.school wegens stijging van het aantal leerlin gen (1-2717) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 41 en 42 besloten. 43. Voorstel om zich accoord te verklaren met het beschikbaar stellen van een bedrag van circa ƒ.2.200,-- voor de verbete ring van de acoustiek in het gymnastieklokaal behorende bij de R.K.School te Soesterberg (1-621). De heer ORANJE herinnert er aan, dat in de vergadering van 9 Februari j.1. na een uitvoerige discussie door de Raad is beslist overeenkomstig het toenmalige voorstel van het College, geen ƒ.2.200,voor dit doel beschikbaar te stellen. Deze beslissing is genomen met 13 tegen 5 stemmen. Krachtens de formulering van B&W moest bij een zuivere toepassing van artikel 72 der Lager Onderwijswet de gevraagde medewerking worden geweigerd. Thans komt het College desondanks met het omgekeerde voorstel.De motivering voor deze veranderde houding is; a. in verschillende gemeenten worden voor goede acoustiek nog hogere bedragen beschikbaar gesteld; b, de schulderkenning van het schoolbestuur. Waar is nu de zuivere toepassing van artikel 72 der Lager Onderwijswet gebleven? Waar is het zuivere standpunt van het College gebleven, dat de schoolbesturen van de bijzon dere scholen zelf verantwoordelijk blijven voor de wijze waarop de verstrekte gelden worden besteed en dat schade, ontstaan door een onjuiste aanwending dier gelden, niet op de gemeente kan worden verhaald? Is het College zich er van bewust, dat het zijn eigen vorige advies met dit nieuwe advies waardeloos maakt? En op welke waarde moet de Raad nu dit nieuwe advies aanslaan? Zelfs wanneer spreker er op vertrouwt, dat bij andere gemeenten is nagegaan, welke bedragen voor goede acoustiek zijn uitgegeven, is dit dan een argument om op een vorige be slissing terug te komen? Overtuigend is het zeker niet. - Yan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 144