25 Maart 1955 47. Van nog "bedenkelijker aard is het tweede arguments de schulderkenning door het schoolbestuur. Ondanks het feit, dat er in de vorige vergadering o.a. door de heer R.Hilhorst nadrukkelijk voor is gewaarschuwd, hier toch vooral geen prestigekwestie van te maken, doet het College dit nu toch. Spreker slaat het gezag van het College hoger aan dan dat het College dit blijkbaar zelf doet. Het College heeft abso luut niet van node, hier enigerlei prestigekwestie te stel len. Natuurlijk valt het te waarderen, wanneer het school bestuur blijk geeft, open oog voor eigen fouten te hebben, doch dit kan toch nooit het standpunt van het gemeentebe stuur beïnvloeden. De door het College aangevoerde argumenten kunnen spre ker alleen maar dwingen, vast te houden aan de oospronkelij- ke beslissing. Anders zou voor hem de zaak liggen, indien een nader onderzoek zou hebben aangetoond, dat voor het bestede bedrag op geen enkele wijze aan de te stellen eisen had kunnen worden voldaan en indien op grond daarvan een suppletie was voorgesteld. Het zou hem dan niet moeilijk zijn gevallen om voor de gemeente de wenselijkheid te erkennen, die suppletie te financieren. Hij zou het streven naar uiter ste zuinigheid van het schoolbestuur voldoende hebben gewaar deerd om eventueel minder gelukkige consequenties daarvan te aanvaarden. Argumenten als door het College gebruikt overtui gen hem echter niet. De heer BUïZELAAR kan het wel enigszins met de heer Oranje eens zijn, doch hij is toch blij, dat het College thans ƒ.2.200,beschikbaar wil stellen. De schoolkinderen zouden anders immers zijn gedupeerd. De wethouder DE HAAN zegt, dat het vorige keer niet in de eerste plaats om het bedrag van ƒ.2.200,ging, maar om de toepassing van artikel 72 der Lager Onderwijswet en vooral om de vraag of de gemeente, die het geld moet verstrekken, niet recht heeft op behoorlijk kwaliteitswerk. Het College, gesteund door technisch advies, stelde zich op het standpunt, dat vermijdbare fouten waren gemaakt en dat het dus onjuist zou zijn, zonder meer het verzoek van het schoolbestuur in te willigen om de zaak te veranderen. Bovendien moest reke ning worden gehouden met een automatisme van de wet. Indien de Raad in die vergadering geen besluit had aangenomen, zou het verzoek van het schoolbestuur automatisch geldig zijn verklaard. Er v/aren voor het schoolbestuur twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid was, het verzoek in te trekken met de be doeling, het - eventueel gewijzigd - opnieuw in te dienen en dus het College uit een dwangpositie te halen. De tweede mogelijkheid was, door te zetten. Het schoolbestuur heeft toen gemeend te moeten doorzetten en het wellicht te winnen. Dit is het niet gelukt. Het schoolbestuur heeft toen advies ingewonnen bij de inspecteur van onderwijs, hetgeen het vroeger had verzuimd te doen. Het bleek toen, dat het bakzeil moest halen. Dit heeft het gedaan en erkend, fouten te hebben gemaakt. Het College had eigenwijs kunnen blijven en zeggen? Wij geven geen geld. Het had de vorige keer echter reeds gezegd, dat het niet om het bedrag ging, maar om de wet en de formulering van de v/et Het is met deze zaak heel eigenaardig gelopen. Wordt tijdig ontdekt, dat bouwfouten zijn gemaakt en kan worden aan getoond op juiste gronden, dat een hoger crediet verantwoord - zou -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 146