25 Maart 1955 48. zou zijn geweest, dan had het College dit zonder meer kunnen goedkeuren, omdat er nog voldoende geld was. De wet laat dit toe. In de loop van de "bouw is te dien aanzien eohter niets gebeurd. De vorige keer is gesteld, dat ieder de helft zou betalen, doch het schoolbestuur zegts Wij hebben geen geld en kunnen niet betalen. De inspecteur heeft nu meegedeeld, dat er plaatsen zijn, waar voor een soortgelijke acoustiek enige duizenden guldens meer is geraamd. Ook een belangrijk duurder plan zou dus zowel in Soest als in Den Haag zijn goedgekeurd. Daarna heeft het College opnieuw overleg gepleegd met de adviseurs. Een actie tegen de architect heeft geen zin, dat staat vast. Wordt een extra-bedrag beschikbaar gesteld, dan komt er ten minste een bruikbaar lokaal. Het College heeft dus gemeend te moeten handelen in het belang van hen, die van het locaal gebruik moeten maken. Het heeft daarbij ook de belangen van het schoolbestuur niet uit het oog wil len verliezen, maar het heeft vastgehouden aan de princi piële kant van de zaak. De heer ORANJE heeft doen uitkomen, dat ook hij niet zonder meer afwijzend staat tegenover het financieren van uitgaven, nodig om het lokaal in orde te maken. Zijn bezwaren gaan tegen de argumentatie van het College, die erg ongeluk kig is. Het vorige advies is gegeven met een beroep op ar tikel 72 van de lager Onderwijswet. In het voorstel van thans is geen enkele aanduiding te vinden, dat het voorstel over eenkomstig de lager Onderwijswet zou zijn. Het zou buiten de wet om zijn als het voorstel werd aangenomen alleen op grond van het feit, dat elders ook hogere bedragen voor een zelfde doel zijn toegekend en dat het schoolbestuur ongelijk heeft erkend Geheel anders zou het zijn indien was gebleken, dat het schoolbestuur te weinig geld aan de acoustiek had be steed en dat meer geld nodig zou zijn om deze goed te maken. Men zou er dan van uit kunnen gaan, dat het schoolbestuur zo zuinig mogelijk te werk wilde gaan, een verdienste waar voor het zeker niet zou mogen worden gestraft. De kwestie van "schuld erkennen" moet er geheel buiten worden gehouden. Daar staat het College boven. Spreker wil er met genoegen aan meewerken om het gymnas tieklokaal in orde te krijgen. Niemand is gediend met een onbruikbaar lokaal. In de eerste plaats zou echter degene moeten worden aangesproken, die werkt met gelden van anderen en zijn werk verkeerd doet. Men kan echter geen veren plukken van een kikker. Het is te hopen, dat het College voortaan zijn voorstel len beter zal argumenteren. De wethouder DE HAAN ontkent, dat het voorstel buiten de wet om zou gaan. De wet biedt het College zelfs de moge lijkheid, zonder meer het crediet toe te staan. De Raad heeft echter het besluit genomen en daarom zijn B&W zo vriendelijk geweest, opnieuw een uitspraak van de Raad te vragen. Het schoolbestuur is tegemoetgekomen aan de wensen van het gemeentebestuur om de zaak zuiver te stellen. De moge lijkheid is nu gevonden, tegemoet te komen aan de wensen van het schoolbestuur, hetgeen geenszins buiten de wet om is. De VOORZITTER zegt, dat destijds terecht medewerking aan het verzoek ex art. 72 is geweigerd. Thans is echter geheel iets anders aan de orde, dat eigenlijk niet meer in de Raad ter sprake zou moeten komen. Het voorstel is immers een uitvloeisel van een vroeger raadsbesluit, het aanvullend - crediet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 148