- 7 - Verhuur pand Steenhoffstr 5 aan Rijksgebouwendienst voor de prijs van 60, per maand29 sept.'55 150 VORMING, SAMENSTELLING EN ONTBINDING VAN VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN -2.07*4 Presentiegeld leden stembu- reaux gewijzigd, voorzitter 20, leden 15, 22 dec. '55 225 VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN -2.O7.51 Nieuwjaarstoespraak voorzit ter tot de raad18 jan. '55 1/5 Raad gaat akkoord met voor stel B&W in hun handen te stellen het verzoek van de raadsfractie van de P.v.d.A om in Soesterberg wijkraad in te stellen27 juni '55 76 Voorzitter zegt goede nota te hebben genomen van de opmerking raadslid Oranje, raadsstukken tijdig aan de leden toe te zenden. 27 juni '55 89 Vervoer Soesterbergse raads leden per gemeentelijk ver voermiddel naar raadsverg.. 12 aug. '55 108 Vaststelling van een nieuw Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad.. 29 sept.'55 125/125 Uitbreiding Cie Openbare Werken met de leden Mevr. S.M.Polet-Musler en Dr. D.J.P.Oranje.29 sept.'55 125 Machtiging aan B&W om ge deputeerde staten te ver zoeken met ingang van 1956 het presentiegeld voor raads- en commissie- verg. te verhogen22 dec.'55 225 FUNCTIONARISSEN. -2.07*55 Herziening van de jaar wedden van de secretaris en de ontvanger18 jan. '55 6/8 Herdenkingswoord voorzit ter n«a.v.overlijden oud gemeentes eer.J.G.A.Baten- burg.25 mrt. '55 40/41 TAKKEN VAN DIENST - BEDRIJVEN. -2.07-55 Vaststelling van de tabel len van afschrijvingsper- centages voor de verschil lende gemeentebedrijven.... 25 mrt. '55 51/52 GEMEENTEWERKEN. -2.07.55A Vaststelling begroting12 dec. '55 212/216

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 14