25 Maart 1955 51. De heer SCHAAPSMAs Kan de penning dus met terugwerken de kracht worden verleend? De VOORZITTER "bevestigt dit. Indien personen er voor in aanmerking komen, dan wordt dit jaar aan uitreiking op de 5e Mei gedacht. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. De VOORZITTER merkt op, dat hiermede de in de voordracht vermelde "begrotingswijziging, nodig voor het verlenen van een crediet van ƒ.500,-- tevens is goedgekeurd, 46. Voorstel tot het "beschikbaar stellen van een crediet voor het aanschaffen van gaswarmwaterapparaten (1-624). De heer GRIET vraagt, of dit tweede crediet niet als een soort verkapt volkscrediet moet worden beschouwd. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat het geen koop maar huur van toestellen betreft. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke s temming aangenomen. 47. Voorstel tot benoeming van J.A.Wolswijk tot ambtenaar van de burgerlijke stand (lV-618). De VOORZITTER verzoekt de heren Grift en Hilhorst met hem het stembureau te vormen. Met algemene (16) stemmen wordt benoemd de heer J.A. Wolswijk. De VOORZITTER dankt de heren Grift en R.Hilhorst voor de genomen moeite. 48. Voorstel tot verlaging van de huur van 105 woningwetwoningen (IV-617/2724) 49. Voorstel tot verhoging van het maximumbedrag der aan de Vereniging "Een Christelijke Kleuterschool" te Soesterberg te verstrekken geldlening (IV-623). De voorstellen sub 48 en 49 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 50. Voorstel tot vaststelling van tabellen van afschrijvings percentages voor de verschillende gemeentebedrijven (IV-622). De heer ORANJE is erkentelijk voor de indiening van het voorstel, al zou hij de motivering liever anders hebben ge zien. Hoofdzaak is echter, dat deze tabellen er thans komen. Nu de tabellen zo naast elkander liggen trekt het de aandacht, dat de afschrijvingspercentages voor gebouwen van de verschillende bedrijven niet zijn gelijkgesteld. Het is voor het slachthuis 5voor het gasbedrijf 2-§$> en voor het woningbe drijf gemiddeld 2$. Hoe worden deze verschillen gemotiveerd? De VOORZITTER deelt mede, dat een afschrijving van 5 op het slachthuis het gevolg is van het feit, dat dit een oud gebouw is. De heer ORANJE", Het gebouw is toch ook voor een tweede- handsprijs gekocht? De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat de afschrijvingsper centages bij de begroting zijn vastgesteld. Als de heer Oranje motieven aanwezig acht voor verandering van de afschrijvings percentages, dan moet hij dit bij de volgende begroting aan de orde stellen. Nu zijn slechts de tabellen aan de orde, zoals ook is toegezegd. De heer ORANJE is van mening, dat de afschrijvingspercen tages met de tabellen moeten worden vastgesteld. De wethouder VAN DEN AREND wijst er op, dat dit alleen zou kunnen geschieden door een begrotingswijziging. De VOORZITTER acht het in de rede liggen, dat de bij de begroting voor 1955 vastgestelde afschrijvingspercentages zo veel mogelijk worden gehandhaafd, tenzij zeer stringente rede- - nen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 154