25 Maart 1 955 52. nen een andere gedragslijn voorschrijven en tussentijdse veran dering noodzakelijk is. Het is-echter wel nodig te motiveren, waarom voor verschillende bedrijven voor een zelfde soort object in het verleden verschillende percentages zijn vastge steld. Het openbaar slachthuis is een oud gebouw, dat de ge meente betrekkelijk goedkoop heeft gekocht. Zou een afschrij vingspercentage van 2-|worden vastgesteld - zoals ook geldt voor het gasbedrijf - dan zou de afschrijving tweemaal zo lang duren. Merx kan immers aannemen, dat het gebouw voor de helft van de oorspronkelijke waarde is gekocht, zodat het ook in de helft van de tijd moet worden afgeschreven. Daarom is het percentage vastgesteld op 2 x 2^fo 5Als normale afschrij ving van gebouwen mag een percentage van 2%f> worden aangeno men. Yoor woningbouwbedrijven is echter bij ministerieel voor schrift een percentage van 2<f0 vastgesteld. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 51Voorstellen tot aankoop van grond voor straatverbreding vans a. J.van Herwaarden te Soest (V-2729)? b. E.C.Higler te Soest (V-2729) 52. Voorstellen tot verkoop van grond; a. nabij de Bosstraat aan H.J.Schneider (V-2728)j b. nabij de Plasweg aan E.C.Higler (V-2730); c. nabij de Oude Utrechtseweg aan K.Stulp (V-2742) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 51 en 52 besloten. 53Voorstel tot toekenning van een subsidie aan de Comité's te Soest en Soesterberg tot viering van de 10e Bevrijdingsdag op 5 Mei 1955alsmede het beschikbaarstellen van een bedrag voor aankoop van Bevrijdingsbekers voor de schoolgaande jeugd en het verlenen van een crediet voor de aanschaffing van schijnwerpers (IV-626). De VOORZITTER wijst er op, dat het voorstel betrekking heeft op drie oredieten, te weten; a. voor het toekennen van een subsidie van ƒ.0,50 per inwoner^ b. voor de aankoop van bevrijdingsbekers5 c. voor de aanschaffing van schijnwerpers. De heer SCHAAFSMA kan zich heel goed met het voorstel verenigen doch zou het toch op prijs stellen, als B&W eniger mate toezien op de wijze waarop het geld wordt besteed. De VOORZITTER zegt, dat er een zekere samenwerking van de comité's met het gemeentebestuur is. Soesterberg heeft altijd grotere vrijheid dan Soest, Hier wordt er wat meer van gemaakt, ook door een personele unie in de vorm van; voor zitter comité-gemeentesecretaris. Het gemeentebestuur wordt gekend in de plannen. Het gemeentebestuur mag niet zonder strikte noodzaak invloed uitoefenen op wat onder de burgerij leeft en op wat deze graag verwezenlijkt wil zien. Uiteindelijk houdt het College wel in de gaten wat er gebeurt en wordt het van de plannen op de hoogte gesteld. B&W laten de comité's echter de grootst mogelijke vrijheid. Thans wordt in stemming gebracht; a. het verlenen van een subsidie van ƒ.12.500,aan de comités Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. b. het verlenen van een crediet van ƒ.2.500,voor de aan koop van herinneringsbekers. Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. - c-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 156