25 Maart 1955 53= c. het verlenen van een crediet van ƒ.1,500,voor de aankoop van schijnwerpers. De VOORZITTER deelt mede, dat voor het crediet 15 schijnwerpers kunnen worden gekocht. Deze zullen niet alleen tijdens de bevrijdingsfeesten, maar ook later kunnen worden gebruikt, Het zal dus niet meer nodig zijn deze - zoals in het verleden - te huren. Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 54. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een crediet van ƒ.4.350,voor de aankoop van een woning aan de Bakkersweg Ho. 9. De VOORZITTER zegt, dat de woning aan de Bakkersweg Ho.9 te koop is, zoals zij weten, die in de Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplannen zitting hebben. Het is van belang, dat dit huis, dat van niet zo beste kwaliteit is, in eigendom van de gemeente overgaat in verband met het plan achter wijlen notaris Dammers. De woning kan worden gekocht voor ƒ.3.250, op voorwaarde- dat de vordering van de gemeente op de eige naar wegens het verrichten van herstellingen in het pand (waartoe de eigenaar zelf na aanschrijving door de gemeente niet was overgegaan) wordt geannuleerd. Deze vordering bedraagt ƒ.761,20. In totaal kost de woning dus ongeveer ƒ.4.000,--. Rekening houdende met bijkomende kosten vraagt het gemeentebestuur thans om een crediet van ƒ.4.350, Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 55. Rondvraag. De heer VAN WELY zegt, dat het in verband met de lange winter en de grote sneeuwval herhaaldelijk is voorgekomen, dat wegen onbegaanbaar waren. Ook de uitgang van het station aan de Spoorstraat was zodanig, dat het levensgevaarlijk was om er over te lopen. Het is vooral bij de aankomst van verschillende treinen aanbevelenswaardig, op een dergelijke kleine weg gere geld zand te strooien of de weg schoon te maken. In Baarn wordt het voorplein van het station geheel schoon gemaakt. Dit maakt ook een veel aangenamer indruk op de reizigers. Het zou goed zijn, als hier meer aandacht aan wordt besteed. Er zijn trouwens meer wegen onbegaanbaar. Spreker weet, dat het grote moeilijkheden oplevert om alle wegen een beurt te geven. De hoofdwegen worden echter geregeld direct van rijkswege voor zien. Helaas raken de zijwegen maar al te vaak in het vergeet boek. Er gaan vaak enkele dagen voorbij, voordat er zand wordt gestrooid De wethouder VAN ZADELH0EF zegt, dat het niet opgaat de verzorging van de hoofdwegen te vergelijken met die van de zij wegen, zowel wat het materieel als de personeelsbezetting en de financiering betreft. Het is ondoenlijk om alle wegen op dezelfde wijze te behandelen als de hoofdwegen. De heer ORANJE is van mening, dat een woord van lof niet mag ontbreken. Er wordt vol ijver en toewijding gewerkt. Natuur lijk zijn er wel eens klachten en het is goed, die uit te spre ken, maar in de eerste plaats is toch wel een woord van lof op zijn plaats. De heer BUTZELAAR sluit zich aan bij de woord en van de heer Oranje. De toestand van de wegen in de omliggende gemeen ten was dit jaar veel slechter dan die van de wegen in Soest. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt wanneer er eindelijk een ventilator in de raadzaal komt. De VOORZITTER wijst er op, dat de ventilator de gehele avond heeft gewerkt. - De heer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 158