Nr,4. - 19 April 1955 55 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Dinsdag 19 April 1955? te 19.15 uur. VOORZITTERS de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS s de Heer J.J.J.M. Eesten. Tegenwoordig, de ledens J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. ClemensT. Dorresteijn, P.Grift, K. de Haan, A.p. Hilhorst, R. Hilhorst, H.C. Klarenheekmevrouw S.G. Landweer-de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, J.A. Schaafsma, M.M. van V/ely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoete lief. Afwezig met kennisgeving de leden; C. van Andel en mevrouw S.M» Polet-MusIer De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gehedsformule Vervolgens deelt hij mede, dat mevrouw Polet-Musler en de heer Van Andel wegens ziekte verhinderd zijn de vergadering hij te wonen. 56. Ingekomen stukken; a. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finan ciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten be treffende contröle administraties. Deze rapporten worden aangenomen voor kennisgeving. b. Verzoek van de heer W. Roest, Oude Grachtje 12, om over dracht en onderhoud van een aan hem toebehorende weg, welk verzoek inmiddels aan de Directeur van Gemeentewerken is ge zonden om advies. Voorgesteld wordt dit verzoek in handen van B&W te stellen om prao-advies. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van B&W besloten. c. Schrijven van de heer P.C. Pieren te Soesterberg met be trekking tot de woningstichting "Ons Belang" De heer PIEREN merkt op, dat de circulaire van "Ons Belang" reeds heel wat stof heeft doen opwaaien en de gemoe deren van vele bewoners sterk heeft verhit. Het is te begrijpen dat men zich tot spreker, die zelf bewoner is van een woning van "Ons Belang", heeft gewend met het verzoek deze kwestie in de raadsvergadering ter sprake te brengen, In de raadsver gadering van 25 Februari 1954 werd reeds uitvoerig over het be leid van het bestuur van "Ons Belang" gesproken, terwijl ook enige raadsvergaderingen daaraanvolgens het onderhoud van de woningen etc. ter sprake werd gebracht. Zo komt ook nu weer de drinkwatervoorziening van deze woningen ter sprake. Zoals uit het schrijven van "Ons Belang" blijkt, zijn met ingang van 1 Februari 1955 de tarieven voor levering van water belangrijk verhoogd, waarvoor bij besluit van 11 Januari 1955 door het College van B&W goedkeuring werd verleend. "Ons Belang" deelt verder mede, dat door het complex van 78 wonin gen per jaar ca. 10.000 m3 water wordt gebruikt, dus ongeveer 120 m3 per woning per jaar. Spreker is bij contröle gebleken, dat deze schatting inderdaad aan de juiste kant is. De grote vraag is nu echter, of inderdaad gemiddeld 120 m3 water per jaar per woning wordt verbruikt. Hiertegen verzetten de bewo- - ners -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 162