- 19 April 1955 56. ners van "Ons Belang" zich. Be gemiddelde gezinssterkte "bedraagt in dit complex 4 è- 5 personen. Yoor een dergelijk gezin is een waterverbruik van 120 m3 aan de zeer hoge kant. Be oorzaak van het veelvuldige waterverbruik moet dus mede een andere oorzaak hebben. Beze woningen staan nu ongeveer 35 jaar. Naar men spreker mededeelde dient de ondergrondse waterleiding na verloop van 20 jaar ter dege te worden gecontroleerd en eventueel vernieuwd. Bit is echter met de leiding van deze woningen nooit gebeurd, zodat de grote vraag rijst, of deze leidingen - waarvan de kwaliteit misschien nog niet zo best was bij de aanleg, als tegenwoordig wordt ver eist - niet dermate poreus zijn, dat er al veel water ver loren gaat nadat het water de meter heeft gepasseerd en al vorens het water de woning bereikt. Gezien de bodemgesteld heid met haar vele grindlagen zullen geringe lekkages niet direct bodemverzakkingen tot gevolg hebben, daar het water direct in de bodem wegzakt. Alvorens te spreken van verkwisting van wa ter moet allereerst worden vastgesteld, of de schuldvraag inderdaad bij de bewoners ligt. Bit meent spreker ten stelligste te moeten betwijfelen en wel om de volgende re denen. In de huurprijs van de woningen is per maand begrepen een bedrag van 1,50 voor gebruik van water. Tegen dit bedrag is door de bewoners nooit bezwaar gemaakt en ook het bestuur van "Ons Belang" heeft de grootte van dit bedrag wel juist geacht en zal daarmede toch in de af gelopen jaren wel uitgekomen zijn. Zo niet, dan had het bestuur van "Ons Belang" al veel eerder op deze kwestie moeten terugkomen. Het getuigt niet van wijs beleid, dat men eerst thans op deze kwestie terugkomt. Het onbewoond staan van een groot aantal woningen voor de oorlog, zal de oorzaak zijn geweest, dat men met het watertarief wel is uitgekomen. Wanneer "Ons Belang" nog rekening heeft ge houden met een gemiddelde over al die jaren, heeft er waarschijnlijk een foutieve berekening plaatsgevonden. Het bestuur verhoogt thans de waterprijs van 1,50 met 2,en voor degenen die een vijver hebben, met 2,30 per maand. Bit is dus een verhoging van 133$* Spreker vraagt zich echter af, of de watertarieven in Soest ook met 133% zijn verhoogd. Uit andere bron vernam spreker, dat over het algemeen - rekening houdend met eventuele massacontracten per gezin gemiddeld 20,a 24,per jaar wordt verbruikt. Voor de gemeentewoningen is een waterverbruik per woning vastgesteld van 35 40 m3 per jaar, terwijl daarbij toch ook rekening is gehouden met de douchegelegen heid. Vele bewoners van "Ons Belang" maken gebruik van het badhuis in Zeist of Amersfoort, terwijl ook vele bewoners de grote was buiten de deur hebben, waardoor het waterver bruik wordt beperkt. Gezien de verhoging van de watertarieven per 1 Februari zou dus eventueel een verhoging van 1,50 tot 2,per maand, alleszins acceptabel zijn geweest, alhoe wel men ook dan toch niet precies weet, hoeveel water men gebruikt. De een zal wat meer gebruiken, de ander wat - minder -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 164