- 19 April 1955 - 58. niet aankomen,, Dergelijke dwangmaatregelen zijn in dit geval ontoelaatbaar, zolang - en dat moet het bestuur toch ook weten - niet precies is vastgesteld, welk bedrag iedere bewoner moet betalen. Heeft de gemeente in haar huurcontracten ook een bepaling opgenomen, dat bij het niet voldoen van de wa- terprijs de gemeente tot afsluiting overgaat? De waterlei dingmaatschappij levert het water en deze maatschappij zou dus eventueel tot afsluiting kunnen overgaan, maar eerst dan als precies wordt vastgesteld welk bedrag moet worden voldaan. Deze wijze van handelen treft men toch ook aan bij de gas- en electriciteitsvoorziening Spreker verzoekt het College en de raadsleden er bij het bestuur van "Ons Belang" op aan te dringen deze verhoging op te schorten en indien dit inderdaad gewenst is, allereerst tot plaatsing van de watermeters over te gaan. Tevens verzoekt hij het College aan de Raad een overzicht te verschaffen van de geldende watertarieven in Soest, zo mogelijk gespecificeerd per woningbouwvereni ging, eventueel complex woningen, die de gemeente in eigen dom heeft. Het is gewenst, dat het College een onderzoek instelt naar de watervoorziening hier ter plaatse en dat zo nodig een vastgestelde richtlijn wordt gegeven. Mocht blijken, dat de verkwisting van drinkwater in Soest groot is, dan dient dit van gemeentewege te worden tegengegaan, hetzij door middel van voorlichtingsavonden, hetzij door andere middelen van bekendmaking. Men kan hierbij natuur lijk naar voren brengen, dat dit geen zaak is voor de ge meente, daar de Soester waterleiding in particuliere han den is. Het College zal het toch met spreker eens moeten zijn, dat dit een zaak is voor de overheid, temeer daar de drinkwatervoorziening een zaak is van nationale volks gezondheid en binnen enige jaren zelfs van internationale betekenis. Spreker hoopt dan ook van ganser harte dat het College en de Raad het grote belang van dit onderwerp zul len inzien en dat zij datgene zullen doen, wat in het belang is van de volksgezondheid. Ten slotte zou spreker gaarne van het College ver nemen, wanneer ongeveer met de reparatiewerkzaamheden een aanvang zal worden gemaakt. Hij meent, dat er nu al drie maal personen de woningen zijn komen bezichtigen, die alle mogelijke gebreken hebben genoteerd. Door de Raad is al geruime tijd geleden een crediet hiervoor verleend. Wordt er nog dit jaar begonnen of zal dit het volgende jaar ge beuren? Destijds is in de Raad verzocht er voor te willen zorgen, dat de gemeente in ieder geval toezicht houdt op de werkzaamheden. Zijn hier al bepaalde besprekingen over gevoerd en zo ja met welk resultaat? De wethouder VAN DEN AREND merkt op, dat het schrij ven van de heer Pieren pas enkele dagen geleden is binnen gekomen, zodat de zaak niet volledig is kunnen worden be studeerd. Bovendien heeft de heer Pieren zoveel vragen ge steld, dat het niet mogelijk zal zijn al deze vragen naar genoegen te beantwoorden. De kwestie van de verhoging der tarieven van het water is geen zaak van het gemeentebestuur, maar van het - bestuur -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 168