- 19 April 1955 59. "bestuur van de woningbouwvereniging rnet de waterleidingmaat schappij. Er bestond een contract tussen "Ons Belang" en de waterleidingmaatschappij, dat inhield dat maandelijks ƒ,1,50 aan de huur werd toegevoegd voor het waterverbruik. Dat was indertijd voldoende. Later werd er echter verlies op geleden en toen de tarieven verhoogd konden worden, is het oude con tract opgezegd. Het gemiddelde waterverbruik van de woningen van "Ons Belang" is inderdaad fantastisch hoog in vergelijking met de andere woningen in de gemeente waar men 50 60 m3 per gezin gebruikt. In de woningen van "Ons Belang" wordt echter 120 m3 gebruikt. Dit zal vermoedelijk wel een bijzondere oor zaak hebben. In het nieuwe contract van de woningbouwvereni ging met de waterleidingnaatschappij wordt de afname op 120 m3 per woning bepaald, terwijl het hogere gebruik apart wordt be taald, Zeer terecht heeft het bestuur van de woningbouwvereni ging dit op de bewoners verhaald. "Ons Belang" betaalt voor 120 m.3 aan de waterleidingmaatschappij 40, Zij heeft de bijdrage van de bewoners met 24,-- per jaar verhoogd, zodat de bewoners thans 42,— per jaar betalen. Er is dus een overschot van 2,-- per jaar, maar dat wordt gecompenseerd met hetgeen voor eventueel meer gebruikt water moet worden be taald. Het is alleszins gewenst, dat deze zaak door het be stuur van de woningbouwvereniging ter hand wordt genomen en dat dit contact opneemt met de waterleidingmaatschappij. Op de 78 woningen zijn slechts acht meters, zodat 9 10 woningen op één meter zijn aangesloten en het moeilijk is te beoordelen, hoeveel water ieder gezin gebruikt. Het be stuur van "Ons Belang" is voornemens al deze huizen in de loop der jaren van eon meter te voorzien. Dan krijgt men natuur lijk oen behoorlijk overzicht van het waterverbruik per gezin. Nu dit echter nog niet het geval is, is het billijk, dat men het gemiddelde neemt. Het gevolg daarvan is inderdaad, dat de een in verhouding tot het verbruik meer betaalt dan de ander. De overige door de heer Pieren aangeroerde punten zal spreker gaarne nader bekijken. De Heer PIEPEN is het niet volledig eens met wethou der Yan den Arend. Wanneer een woningbouwvereniging oen ongun stig contract met een waterleidingmaatschappij afsluit, worden de bewoners daardoor gedupeerd.. De watervoorziening is hier in particuliere hand,en. Dit is volgens spreker verkeerd, omdat de watervoorziening een overheidszaak is. Daarom is hij het niet eens mot de wethouder, dat het bestuur van "Ons Belang" deze kwestie zonder meer met de Soester Waterleidingmaatschappij kan regelen. Gezien de vroeger door "Ons Belang" gemaakte winst kan de oorzaak van het veelvuldige waterverbruik niet bij de bewoners liggen, maar moet er een ondergronds lek zijn. In de afgelopen jaren is gebleken, dat er meer ondergrondse lekken waren, zoals bij het perceel van de heer Pijpekamp aan de Arnersfoortsestraat en op nog een andere plaats aan deze weg. Het bestuur van "Ons Belang" had allereerst moeten controleren, wat de oorzaak is van het grote waterverbruik en welke bewo ners veel water gebruiken. Dit is niet gebeurd. De bewoners is is zonder meer een circulaire in de hand gedrukt, waarin een opslag van 133^ werd medegedeeld. - Al -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 170