19 April 19 55 60. Al is het wettelijk wel juistdat dit geen zaak voor het gemeentetoestuur is, dit zou toch bemiddelend kunnen op treden en "Ons Belang" kunnen verzoeken de zaak op te schorten tot vaststaat hoeveel men gebruikt. Spreker is be reid het water te betalen, dat hij gebruikt, maar zolang hij niet weet, wat hij gebruikt is hij niet bereid deze toeslag te betalen. Ook bij een winkelier wil men niet meer betalen dan men betrekt. Daar het waterverbruik bij gemeen tewoningen slechts 40 tot 60 m3 bedraagt, is het duidelijk, dat er bij "Ons Belang" een ondergronds lek moet zijn. De gemeentewoningen hebben bovendien op de slaapkamer een vaste wastafel en voorts een douchegelegenheid en die hebben de woningen van "Ons Belang" niet. Spreker dringt er bij het College op aan bemiddelend of regelend op te treden. De wethouder VAN DEN AREND wijst er op, dat het niet de taak van de gemeente is, maar van "Ons Belang" zelf om, wanneer er een lek is, de zaak met de waterleidingmaatschap pij te regelen. Wel wil het gemeentebestuur gaarne zijn be middeling aanbieden, maar in feite ligt deze zaak niet op de weg van de gemeente. De heer PIEREN zegt, dat de tarieven in Utrecht, De Bilt en Hilversum heel anders liggen dan in Soest, vooral wat "Ons Belang" betreft. Hij verzoekt B&W aan de Raad voor te leggen een overzicht van de "watertarieven in Soest per complex woningen. De VOORZITTER zegt, dat B&W niet over alle vereiste gegevens beschikken. Heeft hij de heer Pieren goed begrepen, dan zijn er twee bezwaren, namelijk in de eerste plaats dat er te veel betaald moet worden (namelijk een verhoging van 133i°) en in de tweede plaats, dat niet ieder voor zich kan controleren, of hetgeen betaald moet worden in overeenstem ming is met het gebruikte water. Het laatste bezwaar acht spreker niet zo groot. Het komt naar voren door de grote verhoging, maar het heeft nooit gegolden, toen er 1,50 per maand werd betaald. De wens om een watermeter spruit voort uit de overtuiging, dat er te veel wordt betaald. Naar spreker meent, moeten B&W er in de eerste plaats bij het bestuur van "Ons Belang" op aandringen, een onder zoek in te stellen naar de kwaliteit van de leiding. Het ligt voor de hand, dat er lekken zijn, want waarom zou anders bij "Ons Belang" het waterverbruik tweemaal zo groot zijn als bij andere complexen, die nog wel een vaste was tafel en een douche hebben. Maar die lekken moeten worden geconstateerd, teneinde het werkelijke verbruik te kunnen vaststellen en een contract te kunnen sluiten op de basis van het werkelijke verbruik. Daarna kan worden nagegaan, of er nog behoefte is aan een watermeter, dan wel dat rnen zegt; Een verschil van een paar kwartjes is niet zo belang rijk. Is dit niet de beste procedure om uit de moeilijk heden te komen? De Heer PIEREN; Jawel, mijnheer de Voorzitter. Ik dank U wel. - 57 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 172