- 19 April 19 55 - 61 57. Voorstellen tot beschikbaarstelling van credieten voor; a, verbreding van de rijweg Beukenlaan-Nieuweweg (1-631); b. het aanbrengen van een koudasfaltdek op de Stadhouders laan, met aanleg van een gefundeerd rijwielpad (1-630). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 58. Verzoeken inzake verbetering van wegen vans a. 1/7.H. Smits, Plasweg 42, met voorstel van Burgemeester en 7/ethouders (1-639). De heer ORANJE heeft met genoegen geconstateerd, dat ook naar het oordeel van de Directeur van Openbare Werken de omstandigheden aan de Plasweg niet geheel naar wens zijn. Het is spreker bekend, dat in de bocht waar de Plasweg af buigt bij de Bonifaciusstraat een zak ligt, die bij- regen volloopt. Hij hoopt, dat daaraan te gelegener tijd aandacht zal worden geschonken. Hij vraagt dit echter aarzelend en be scheiden, om-dat hij weet dat er nog vele wensen te vervullen zijn, ook ten aanzien van andere wegen. Het voorstel van B&W wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. b. J. Kijlstra c.s., bewoners van de Oude Tempellaan te Soes- terberg, met voorstel van B&W (1-627). De heer CLEMENS overhandigt een doos met stukken glas en oud ijzer, die zijn gebruikt om de kuilen in de Oude Tempellaan dicht te maken. Dit materiaal, dat spreker door een majoor ter hand is gesteld, veroorzaakt heel wat mankementen aan de autobanden. De wethouder VAN ZADELHOFP vraagt, of de heer Clemens zeker weet, dat dit materiaal door Gemeentewerken is aange bracht De heer CLEMENS verklaart dit niet te weten, maar alle kuilen zijn dichtgemaakt en de inhoud van de doos is wille keurig uit een kuil gehaald. Niemand zal vermoedelijk zo filan tropisch zijn om op de Oude Tempellaan de kuilen dicht te ma ken en men mag van een hoofdofficier aannemen, dat hij waar heid spreekt. De wethouder VAN ZADELHOFP zegt toe een onderzoek te zullen instellen. De heer CLEMENSHeel graag! Dan ben ik tevreden. Hierop wordt het voorstel van B&W zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 59. Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend crediet voor verbreding van de spoorwegovergang Soestduinen (1-629). 60. Voorstel tot opzegging per 1 Januari 1956 van de met de pro vincie Utrecht gesloten overeenkomst inzake bijdrage van de gemeente Soest in de kosten van onderhoud en toezicht van de Eem en de daarbij behorende werken (1-628). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 61Voorstel tot benoeming van een hoofd der Openbare School aan de Beetzlaan (1-634). De VOORZITTER doet, te 19.55 uur, de vergadering over gaan in ene met gesloten deuren. Nadat de vergadering, te 21.50 uur, weer openbaar is geworden, dient de heer Oranje de volgende motie, welke mede- ondertekend is door de heer van Wely ins - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 174