19 April 1955 Tegen hebben gestemd de leden; Zoetelief, R. Hilhorst, A„P.HilhorstButzelaar, Van den Arend, Van Zadelhoff, De Haan, Pieren en Grift. Voor hebben gestemd de leden; Schaafsma, Clemens Klarenbeek, Dorresteijn, mevrouw Landweer-de Visser, Brou wer, Van Y/ely en Oranje. De VOORZITTER verzoekt de heren Grift en A.P. Hil horst met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 17 stemmen, waarvan 7 blanco, 1 van onwaarde en 9 op de heer L. Overhoff te Vreeland. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau en concludeert, dat de heer Overhoff is benoemd. De heer ORANJE meent, dat deze conclusie in strijd is met artikel 36 van het reglement van orde, dat bepaalt dat een stemming nietig is, indien het aantal behoorlijk ingevulde briefjes niet groter is dan de helft van dat der leden van de Raad. De VOORZITTER merkt op, dat de heer Overhoff wel is benoemd, omdat in artikel 57 van de Gemeentewet staat; "Voor het tot stand komen van een besluit bij stem ming, wordt de volstrekte meerderheid vereist van de le den, die aan de stemming hebben deelgenomen." Hieruit blijkt, dat artikel 36 van het reglement van orde in strijd is met de Gemeentewet. Het reglement van orde zal dus worden veranderd. 62. Voorstel tot toekenning van vergoedingen ingevolge artikel 13 der Lager Onderwijswet 1920 (1-632). 63. Voorstel tot aankoop van grond voor de uitvoering van het plan "Van Lenneplaan" van de heer G.A. Hagen (V-2809). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 64. Voorstel tot verkoop van grond voor stichting van een 50kV-schakelstation aan de N.V. Provinciale Utrechtse Elec- triciteits-Maatschappij te Utrecht. Dit voorstel is door B&W teruggenomen. 65. Voorstellen tot ontbinding van de pacht bestaande tussen; a. de gemeente en de heer N.van Dijk (V-2808). De heer ORANJE hoopt, dat wanneer dit voorstel wordt aangenomen, de belastingen rekening zullen houden met het bedrag, dat deze man als schadevergoeding ontvangt. De Heer A.P. HILHORST zegt, dat de heer Oranje met bewijzen moet komen, als hij het doet voorkomen, alsof de heer Van Dijk te veel krijgt. Het is al erg genoeg, dat deze agrarische grond moet verdwijnen. De Wethouder VAN ZADELHOPE begrijpt de opmerking van de heer Oranje totaal niet. Inderdaad is er verschil tus sen de schadevergoeding onder a en die onder b. In de Com missie heeft de heer Oranje echter in het geheel geen be zwaar gemaakt. Spreker gelooft dan ook, dat de opmerking van de heer Oranje totaal niet op haar plaats is. De heer ORANJE zegt ook thans geen bezwaar te maken. b. de gemeente en de heer T. Schimmel (V-2807). De heer A.P. HILHORST verwondert het, dat de heer Oranje bij dit punt niets zegt over de te geven vergoeding. Wat deze man krijgt is slechts een fooitje. De wethouder VAN ZADELHOFF maakt bezv\/aar tegen het woord "fooitje". Voorgesteld wordt de heer Schimmel - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 180