19 April 1955 65. de vraagprijs te geven. De heer A.p. HILHORST geeft dit toe, maar het College moet toch ook erkennen, dat dit bedrag veel te laag is. De heer Schimmel heeft zich niet voldoende laten voorlichten en zich niet gerealiseerd, wat er eigenlijk gaat gebeuren. De wethouder VAN ZADELHOF.! zegt, dat dit punt giste ren ook in de commissie is behandeld, waar de gedragslijn van het College is goedgekeurd, ook door de heer Iïilhorst. Mevrouw LAHDWEER-De Visser zegt deze zaak in de com missie te hebben aangesneden, waarop de heer A.P. Hilhorst heeft gezegd, dat het niet anders kon, waarop de commissie het heeft geaccepteerd, zoals het hier ligt. Maar nu is de heer A.P. Hilhorst hiertegen gaan fulmineren. De heer A.P. HILHORST wijst er op te hebben gezegd, dat wanneer de heer Oranje een opmerking wil maken, hij het hier zou moeten doen. Spreker hoopt, dat de eigenaren in Soest er goed acht op zullen geven, hoe zij worden behandeld, wanneer zij zich niet in verbinding stellen met de organisa ties, die voor hun belangen kunnen opkomen. De heer KLARE NBE EK merkt op, dat de commissie a hoog en b laag heeft gevonden, maar zich volkomen achter de wethouder heeft gesteld. De heer A.P. HILHORST: Dat doen wij nog. Mevrouw LANDWEER-de Visser: Waarom hebt U dan Uw op merking gemaakt? De heer A.P. HILHORST; U moet bij de heer Oranje zijn, maar niet bij mij. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 66. Voorstel tot het instellen van een gerechtelijke procedure tot onteigening van grond voor woningbouw in Soesterberg (V-637/ 2815). 67. Voorstel tot het aangaan van een geldlening (IV-633). 68. Voorstel tot aankoop van drie te Soesterberg ter onteigening aangewezen percelen grond (V-636/2816 69. Voorstel tot aankoop van grond, gelegen nabij de Verlengde Schoolweg te Soesterberg, van Th.H. de Goede en B.P. de Goede (V-635/2817). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub 66 - 69 besloten. 70. Voorstel tot deelneming in de kosten van stichting van een transformatorstation t.b.v, het industrieterrein "'t Hart" (V-638) De heer ORANJE heeft in de voordracht met groot genoe gen gelezen, dat het College het van uitermate groot belang acht, de vestiging van gezonde en levenskrachtige kleinere industrieën te bevorderen. Hij hoopt daaraan te mogen herinne ren, wanneer in een adres van de Fabrikantenkring de belangen van de gemeente opnieuw in discussie komen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen 71. Voorstel tot verkoop van industrieterrein, gelegen nabij de Dorresteinweg aan J.J.Abbel (V-2818). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. - 72 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 182