d -- 19 April 1955 - 66. 72Voorstel tot vaststelling van een besluit, waarbij wordt verklaard, dat een herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het industrieterrein, gelegen nabij 't Hart, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 September 1951? nr506, zoals het nadien bij besluit van 30 Juli 1952, nr. 867 is gewijzigd en goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 7 October 1952, 5e Afd. nr. 158/108, zal worden voorbereid (1-2821). De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat dit uit breidingsplan moet worden gewijzigd, omdat in de bebou wingsvoorschriften een enkele onjuistheid zit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen 73. Voorstel om het rioleren van de Van Weedestraat rnet bij komende werkzaamheden bij onderhandse aanbesteding op te dragen aan de firma Aarnouts te Nijmegen (1-2833). De wethouder VAN ZADELHOPF deelt mede, dat dit voor stel gisteren in de Commissie voor Openbare Werken is be handeld. Ten behoeve van de aanleg van wegen te Soester- berg hebben twee openbare aanbestedingen plaats gehad, waarbij als laagste inschrijvers resp. uit de bus zijn ge komen Kuijer uit Blaricum en Aarnouts uit Nijmegen. Deze laatste is bezig aan het rioleringswerk in de Burgemeester Grothestraat en wanneer hij twee werken tegelijk krijgt, bestaat het gevaar, dat de tijd van oplevering wordt overschreden. Aarnouts is bereid van het werk in Soester- berg af te zien en daarvoor in de plaats de riolering in de Van V/eedestraat aan te nemen, die in het najaar zal worden gelegd. Het werk in Soesterberg kan dan worden op gedragen aan de aannemersfirma Hendrikse te Soest, die daarvoor bij de openbare aanbesteding heeft ingeschreven. De bedoeling is dus het werk in Soesterberg op te dragen aan de firma Hendrikse en de riolering van de Van Weedestraat met bijkomende werken bij onderhandse aanbe steding op te dragen aan de firma Aarnouts te Nijmegen, waarmede de Commissie Openbare Werken zich kan verenigen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Hierna sluit de Voorzitter, te 22.15 uur, de vergade ring Aldua vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 27 Juni 1955. De Secretaris, De Voorzitter, TypsR.S, Coll i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 184