27 Juni 1955 68. Wij hebben er naar gestreefd, bij deze feestviering, ver sieringsmateriaal te laten vervaardigen van een meer blij vende waarde, materiaal dus dat niet door het eenmalige gebruik verloren zou zijn. Het Comité heeft er ook nauwlettend zorg voor gedra gen, dat niet na afloop een nadelig saldo zou resulteren. Met genoegen kan ik dan ook namens het Comité aan de Ge meenteraad mededelen, dat wij tot slot, zowel in materieel als in financieel opzicht, een niet onaanzienlijk batig saldo hebben mogen boeken. Wij zijn voornemens - geheel in overleg met het gemeentebestuur - binnenkort aan dat batige saldo een blijvende bestemming te geven ten behoeve van in de toekomst te organiseren volksfeesten in deze gemeente. Ik kan U ook nog mededelen, dat het Comité er in is ge slaagd een bedrag van 523,af te staan aan de Stich ting 1940-1945. Mijnheer de Voorzitter! Het Comité zou het zich tot een grote eer rekenen, wanneer U als aandenken aan deze tiende bevrijdingsviering een kleine herinnering in de vorm van een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd wandbord van het Comité zoudt willen aanvaarden. Dat wand bord stelt voor de overvloed op symbolische wijze, en wel speciaal op typisch Soester wijze, de overvloed, die wij in die tien jaren hebben weten te verwerven. Dat bord bieden wij aan uit naam van de gehele bevolking van de ge meente Soest en wij durven vertrouwen, dat de Gemeente raad op Uw voorstel bereid zal zijn dit geschenk van het Comité te aanvaarden. Ik dank U wel. De BURGEMEESTER richt daarop de volgende woorden tot de heer Eesten. Dank U wel, mijnheer de Voorzitter! Mijnheer de Voorzitter! Ik ben gaarne bereid, voor uitlopende op de uitspraak van de Raad om dit bord te aan vaarden, U nu al vast van harte dank te zeggen voor dit geschenk, dat U ons heeft aangeboden, een geschenk aan de gemeente, door de Raad te aanvaarden. Ik heb mij wel eens afgevraagd, of het wel juist is, dat het Comité een ge schenk ter herinnering aan de tienjarige bevrijding aan biedt, want het Comité zelf heeft zich zoveel verdienste verworven door het op juiste wijze organiseren van feeste lijkheden, dat het misschien pas zou hebben gehad, als een herinnering of blijk van dankbaarheid juist de andere kant was opgegaan. Toen de plannen voor het vieren van de tiende bevrij dingsdag vaste vorm begonnen aan te nemen en bekend was, dat de Regering bereid was er een grotere manifestatie van te maken dan de laatste jaren het geval was geweest, bent U bereid geweest tezamen met enige anderen dit Comité te vormen en de gehele feestviering te organiseren. bent daar wonderwel in geslaagd. Het is duidelijk dat U aller lei teleurstellingen heeft moeten overwinnen, want het organiseren van zo iets gaat niet van een leien dakje. Maar het is U gelukt een herdenking en een viering te organiseren, waarmede de gehele bevolking heeft ingestemd en waardoor een grote harmonie is bereikt. Door de samen werking van allen die ervoor in aanmerking kwamen, een - heel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 188