- 9 - GRONDBEDRIJF. -2.07.55 D WEGENFONDS -2.07.55 s Vaststelling "begroting..... 22 dec. '55 Vaststelling begroting.22 dec. '55 MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. -2.07*55 F Jaarverslag M.H.over 1954*12 aug. '55 Benoeming van 2 leden in het bestuur van de instel ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon28 nov. '55 Vaststelling begroting22 dec. '55 KEURINGSDIENST. -2.07.55 Gr Raad gaat akkoord met voor stel B&W n.a.v. a.dres Coöp. Soester Slagerspatroonsver inzake de slacht- en keur lonen9 febr. '55 NATUURBAD. -2.07.55 H Vaststelling begroting.22 dec. '55 WONINGBEDRIJF. -2.07.55 Ij Vaststelling begroting22 dec. '55 OPENBAAR SLACHTHUIS. -2.07.55 M Wijziging beheersverordening openbaar slachthuis en tot wijziging van de controlere geling als bedoeld in art. 265 bis der gemeentewet.... 9 febr, Begrotingsbehandeling22 dec. '55 55 18 jan. '55 OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN. -2.07.6 Delegatie aan B&W betr. de verhuur van woningen27 juni '55 WIJZE VAN UITOEFENING VAN DE BESTUURS- EN BEHEERSTAAK. -2.07.8 Vaststelling van een verorde ning op de erepenningen der gemeente en het beschik baarstellen van prijzen.... Vaststelling van een ver ordening, regelende het toekennen van een penning voor natuur- landschaps- en stedelijk schoon der ge meente Soest FINANCIËLE TUSSENKOMST - SUBSIDIE. -2.07.85 Verzoek van de plaatselijke afdeling van Unie Vrouwe lijke Vrijwilligers om sub sidie t.b.v. het bejaarden- werk. Verzoek aangehouden.. 25 mrt55 217 216 96/98 151 225 27 225 211/212 51 209/211 89 49/51 21 dec. '55 180/183

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 18