2? Juni 1955 75. voortaan schriftelijk in te dienen. De notulen van de openbare en besloten vergaderingen van 25 Maart en 19 April 1955 worden hierna ongewijzigd en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 75. Ingekomen stukken? a. Rapport van de Directeur van Gemeentewerken betreffende het herstel van het wegdek van de Oude Tempellaan met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer CLEMENS gaat met het rapport "im grossen und ganzen" accoord, maar mist de erkenning, dat de gemeente daar materiaal heeft gedeponeerd, waarin veel inferieure kwaliteit voorkwam. De gemeentewerkman Grootveld heeft spreker medege deeld er van de Directeur of althans van Gemeentewerken voor op zijn broek te hebben gehad. Hij had dat niet moeten aanvaar den, Wanneer een gemeentewerkman een vracht sintels krijgt kan hij echter niet zeggen? Dat aanvaard ik niet. De heer Groot veld heeft hetgeen spreker in de Raad heeft gedeponeerd eruit- gehaald en ter zijde gelegd en de mogelijkheid bestaat, dat kinderen of kwaadwilligen het er weer in hebben gebracht. Spreker mag zijn woorden niet in twijfel trekken en ook niet die van een hoofdofficier. Spreker kan niet aantonen, dat Gemeentewerken het heeft gedeponeerd. Daarom acht hij zich verliezer De wethouder VAN ZADELHOEE deelt mede, dat de wegwerker de sintels ter plaatse heeft gezeefd en wat hij eruit heeft gezeefd onder een boom heeft gelegd, waar het is weggehaald. Het rapport wordt daarop aangenomen voor kennisgeving, b. Verzoek van de heer C. Hofman inzake de aanlegbelasting voor de percelen aan de Braamweg met voorstel dit verzoek in handen te stellen van B&W om prae-advies c. Verzoek van Mej. P.v.d. Velde om eervol ontslag uit haar betrekking van onderwijzeres aan de o.l. school aan de Beetzlaan met voorstel dit eervol te verlenen met ingang van een nader door B&W te bepalen datum. Met betrekking tot beide stukken wordt besloten overeen komstig hetgeen daaromtrent is voorgesteld. d. Dankbetuiging van Mevr, de Wed, J.G.A. Batenburg voor het medeleven bij het overlijden van haar echtgenoot betoond. Deze dankbetuiging wordt aangenomen voor kennisgeving e. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finan-, ciè'le Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende contröle administraties met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. De heer GRIFT vraagt, of alleen degenen die een uitke ring volgens de Noodwet-Ouderdomsvoorziening genieten, voor ontheffing van de rechten voor het ophalen van vuilnis in aan merking komen. Voorts verzoekt hij aan deze mogelijkheid meer bekendheid te geven. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat het niet de bedoe ling is het ter kennis van het publiek te brengen. Mensen die van Drees trekken, kunnen ook nog andere inkomsten hebben. De heer GRIFT zegt te hebben gevraagd, of uitsluitend deze mensen in aanmerking komen. Het is misschien goed er be kendheid aan te geven, dat ontheffing k^n worden verleend. De wethouder VAN DEN AREND wijst er op, dat van elke belasting ontheffing kan worden gevraagd. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 202